Boekgegevens
Titel: Nieuw Engelsch lees-, leer- en vertaalboek voor eerstbeginnenden
Auteur: Lagerwey, J.; Ludolph, L.J.C.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1863
5e, verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5818
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201183
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw Engelsch lees-, leer- en vertaalboek voor eerstbeginnenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
7
229 bl. 99—103.
het fluitje.
Half pence, klein geld. shop, winkel, toys, speelgoed. I met (o. v. t.
van io meet), by the way, ik zas onder weg. vol'untarily, gewillig, to
disturb', hinderen, understan'ding the bar'gain, den koop vernemende, this
put me in mind, dit deed mij bedenken, vj th vexa'tion, van spijt to be
tempted, in verzoeking kumen. too ambit'ions of, te b'-geeriu, te gretig
hakende naar. court fa'vour, hofgunst, in aiten'dance of lev'ees, in het
maken van opwachtingen. fond of popu'ar'ity, verzot op volksgunst.
polii'ical bus'tles, staatkundige woelingen, to give up ev'ery kind of com'^
fortable Hv'ing, zich elk levensgenot ont/eggen. for ihe sake of, om.
laud'able, prijselijk, lofwaardig, gratijica'iions, genictini;en. fur'niiure,
huisraad, for'tune, vermogen, career', loopbaan, leven, that great part
of the mis'eries of man'kind are brought upon' them, dat de menschen
zich eene menigte rampen op den hals halen, by their giving, doordien
zij .... geven.
damon en pythias.
Damon (pr. Beemon). Fythias (pr. PUh'-i-as). Syracuse (pr. Sirraku'se),
toreii're, zicS te begeven, discon'solaie, ontroostbaar, io intend', meenen.
per'empiorily, volstrekt of his procu'ring, dat hij .... aanwijzen zou.
host'age, borg, gijzelaar, did not wait for an aj)plica'iion, aarzelde niet
het .... te beproeven, to confi'nement, naar de gevangenis te gaan. to
account' for, reden geven, allow'ed, erkend, terms, uitdrukkingen, to
impo'se upon', bedreigen, in ontzag houden, to impu'te, toeschrijven, no
way, geenszins, dun'geon, kerker, io ral'ly, spotten, to presu'me, onder-
stellen. would prove, zou toonen. roman'tic , avontuurlijk, overdreven.
con'f dent, zeker, io oppo'se, verzetten, ca'gcrness, vurigheid, suffer not,
duldt niet. till, voor dat, alvorens, aw'fd, ontsteld, confoun'ded, be-
schaamd toinva'de, geweld aandoen, ra'ther, veeleer, io perplex!, te ver-
bijsteren. to undeceiv'e, de oogen openen, overtuigen, te recht brengen.
place of execu'iion, strafplaats, was exal'tnd, zat verheven, mov'mg,
beweegbaar, to vault, springen, appara'ius, toestel, propii'ious, gunstig.
to era'se, wegnemen, about' to suffer, op het punt den dood te ondergaan.
bri'dal, biuiloft. be it, het?ij. irtdh, trouw, unimpéach'ab'e, onbevlekt, to
hurry on, zich spoeden, ad'verse el'ements, tegenwinden, exeou'iioner,
scherprechter, office, pligt. , gedruisch. verwijderde, throng,
menigte, steed of foam, schuimend ros. bro'ken ac'cents, afgebroken woor-
den. wrought (o. T. v. van to work), gewrocht, doen ontstaan, disap-
poin'ied, te leur gesteld, assent', goedkeuring, io ascend', beklimmen.
horne (o. v. T. van to bear), unques't'onable ies'iimony, eene ontegenspre-
kelijke getuigenis geven, of ihe pariicipa'tion of, deelen in, deel te hebben.
over het bouwen van luchtkasteelen.
Aerial (pr. e-ie'^ri-el). set his hand to ar.y business (pr. biznes), zijne
hand aan het werk wilde slaan, drachma = drachm (pr. drek'ma, drem),
eene zilveren munt; de Grieksche van Pericles had ongeveer de waarde van
43 centsj GOGO drachma's maakte een Athecnsch talent, 100 eene mina.
12