Boekgegevens
Titel: Nieuw Engelsch lees-, leer- en vertaalboek voor eerstbeginnenden
Auteur: Lagerwey, J.; Ludolph, L.J.C.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1863
5e, verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5818
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201183
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw Engelsch lees-, leer- en vertaalboek voor eerstbeginnenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
237 bl. 92—94.
en'try y ingang, io overhéar', afluisteren, io scold, berispen, match,
zwavelstok, to kindle (pr. kindel), aansteken, indiscreetly, onbezonnen.
io reflect', bedenken, sul'pkur, zwavel, to knock, aankloppen, cause,
reden, clos'et, kabinetje, and recko'ning the mon'ey in their pres'ence,
en nadat hij hun het geld voorgeteld had. could not help testify'ing,
konden niet nalaten hunne.... te betuigen, a thing, iets. con'sequence,
belang, my own way, op mijne eigene wijze, to fur'nish with, verschaf-
fen. both, zoo wel het eene als het andere, grat'ify, voldoen, with
regard, wat betreft, dona'Hons, gaven, pru'dent (voorzigtig), bedacht-
zaam. io keep their accounts', die goed rekening houden.
de eerlijke misdadiger.
Gal'lies, galeijen. to relca'se, bevrijden, misdeméan'our, wangedrag,
misdrijf, to be anx'ions, zich beijveren, deser'vedly, naar verdiensten.
committ'ed, beging, hi'ghway, weg, groote weg. io star've, van gebrek
omkomen, hey-day, holla, im'pudent, onbeschaamd, to intru'de, indrin-
gen. to knock of, afdoen, get away', pak u weg. ras'cal, booswicht.
lo be ans'werable, voor iets instaan.
eerbied voor den ouderdom.
Hespect (pr. rie-spekf). representa'tion, voorstelling, of some play,
van een tooneclspel. exhib'ited, dat vertoond, opgevoerd werd. com'mon-
wealth = repub'lic. suitable to , die aan .... paste, confu'sion, beschaamd-
heid, to make si'gns = to bec'kon. to accom'modate, helpen, bus'tled
through the crowd (pr. busled), drong door de menigte heen. the jest
was, maakte men er een spel van. to expo'se, ten toon stellen, out of
countenance, verlegen, audience, vergaderinj?. frol'ick, gelach, assi'gned,
die ... . bestemd waren, to skulk, heetsluipen. box'es, zitplaatsen, ban-
ken. polite', beschaafd, rose vp all to a man, stonden allen zonder on-
derscheid op. sense, gevoel, degen'eracy, ontaarding, a thunder of
applau'se, eene donderende, luide toejuiching, to understand =. to know,
to prac'tise, in beoefening brengen.
het verhaal van dionysius den dwingeland.
Dionys'ius. Dam'odes, how far he was from be'ing happy, hoe ver
hij van het geluk verwijderd was. even, zelfs, ook. to abound'in, over-
vloed hebben van. was com'plimenting him, vleide hem. to affirm', be-
weren. to hav'e a mind, lust hebben, to taste, de proef nemen, gladly,
met vreugde, blijdschap, ban'quet, gastmaal, to pre'pare, aanrichten, to
gild (pr. ghild), vergulden, couch, rustbed, embroi'dery, borduursel.
si'debnard, aanrtchttafel. immen'se, onschatbaar, to wait on, bedienen.
oint'ment, balsem, chap'let, krans, per'fumes, exquis'ite,
uitgezocht, neck, hals. as h-j lay indulging himself in state, terwijl hij,
zich in de pracht baadde gUt'tering, fonkelend, glinsterend, the sight of
destruc'tion thus ihrcal'ening, de aanblik van den dood, waarmede hij
zich .... to jut a stop, een einde maken, to rev'el, brassen, carvedplaie