Boekgegevens
Titel: Nieuw Engelsch lees-, leer- en vertaalboek voor eerstbeginnenden
Auteur: Lagerwey, J.; Ludolph, L.J.C.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1863
5e, verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5818
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201183
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw Engelsch lees-, leer- en vertaalboek voor eerstbeginnenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
bl. 104—110. 226
rich tig, eerlijk, io swaVloto , doorslikken, whether, of. to remaiu', over-
blijven. satisfac'tion y vreugde, specta'tor, toeschouwer.
ilet beplloefde geduld.
Tar'son, geestelijke, plen'iiful, overvloedig, crop, oogst, ti'thes, tien-
den. to exert' one's self, zich inspannen, beijveren, mightily, sterk. Joh
(pr. Dsjoob). impres'sed with , doordrongen van. achnowl'edge , bekennen.
spouse, vrouw, echtgeuoot. choleric, driftig, sip, teug. to giv'e vent, ope«
nen. to stave , springen, has, er is. I am sor'ry, het spijt mij. has met
with, is overkomen, for my part, wat mij aangaat, to concern', betreffen.
where is, waar blijft, all this while, al dien tijd. alack-a-day, ach, he-
laas. that is the ver'y thing, dat is het juist, to swim, drijven, to avail',
baten, tempta'tion, verzoeking, feil into a vi'olent pas'sion , geraakte in
een en hevigen toorn, to rave, razen, to exclaim', schreeuwen, do but re-
flect' upon', denk toch aan. nev'er had, heeft nooit.... gehad, of such
beer, van dat bier.
vaderlijke gevoelens van een indiaansch opperhoofd.
Pater'nal. io sacrifice, opofferen, man'ner, wijze, to He to a stake,
aan een' paal binden, ver'ge, punt. author'ity , aanzien, to start up,
opspringen, to reprie've from death, van den dood bevrijden, ser'viiude,
slavernij, tol'er able , dragelijk, enga'gement, gevecht, em'inence, hoogte.
to liv'e with, wonen bij. canoes' (pr. kanoez), kano's, bootjes, to scalp
(pr. skelp), scalperen (den overwonnenen een gedeelte van de huid der her-
senpan, benevens de haren wegnemen, welke dan als zegeteeken beschouwd
werden), to pit'y, beklagen, to ma'ke a pause, stil houden, brightness,
glans, rad'iance, luister, stralen, to blos'som, bloeijen.
edelmoedigheid van een' roover.
Hon'our, gevoel van eer. across' some fields, dwars door eenige lan-
derijen. two very suspic'ious looking fell'ows = two fellows that looked
very suspicious (verdacht), to look, uitzien, watch'ing, te wachten op. as,
daar, dewijl, kept, gestadig.. ..gebleven, a/am', ongerustheid, sim'ilar,
dergelijk, appear'ance, verschijnsel, (lager) \QQxkomtn, pathway, voetpad.
not to admit' of hesitation, geen uitstel dulden, to bec'kon, wenken, an
air of, een zeker, to look like, er uitzien als. to , aanstaan, attend',
vergezellen, medegaan. until'= till, totdat, to wave, wuiven, waaijen.
to sheer off, zich ongemerkt verwijderen, scoun'drel enough', zoo groote
schurk, left, behouden, to sink, verlagen, to the lev'el of, tot dat van,
(eigenlijk) tot dat het gelijk stond met dat van, black-ro'bed gen'try,
zwart gemantelde heeren , zwartrokken.belooningen. I arti abov'e it,
ik ben er boven verheven.
spaarzaamheid en milddadigheid.
They, men. to make a collec'tion, eene collecte doen, giften inzamelen.
the hos'pital of Bedlam, het huis van Bedlam, zeker krankzinnigenhuis.