Boekgegevens
Titel: Nieuw Engelsch lees-, leer- en vertaalboek voor eerstbeginnenden
Auteur: Lagerwey, J.; Ludolph, L.J.C.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1863
5e, verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5818
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201183
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw Engelsch lees-, leer- en vertaalboek voor eerstbeginnenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
bl. 104—110. 222
aan. under-cooh, koksjongen, sofihj, stilletjes, a vi'olent slap, een duch-
tige slag, breech, achterste, brits of brids. io turn about', zich orakeeren. to
be fri'ghtened out of one's wits, van schrik buiten zich zeiven zijn, to drop
down , neervallen, to rub, wrijven, quite so hard, zoo bijzonder hard.
het zonderlinge tweegevecht (duel).
Officer, beambte, mil'iiary officer, officier. chaVlenge, uitdaging, to
meet him, zamen komen, aescula'pius, de esculaap, he observ'ed to, deed
hij ... . opmerken, sword, degen, military man, krijgsman, io have no
doubt, er niet aan twijfelen, hon'our, eergevoel, to wish, dan dat gij... .
zoudt willen, undu'e, onbehoorlijk, to avail' one^s self, gebruik maken.
propo'sal, voorstel, voorslag, box, doos. swal'low, doorslikken, iodecli'ne,
4. weigeren, io adjust' am'icably , in der minne bijleggen.
de tien leefregels van den heer jefferson.
Trac'tical li'fe, werkdadig leven. öó/v^V^ , raadgeving, na'mesake , naam-
genoot. tó pui off , uitstellen, io iroub'le, lastig vallen, bemoeijelijken.
to spend, uitgeven, io iahe, beschouwen, aangrijpen, smooth handle,
zachten kant. count, tel dan.
boeken verslinding.
It is recor'ded, men verhaalt, devoured, verslonden, nov'els, romans.
npon' an av'erage, door elkander, spe'cies of glut'tony, soort van gul-
zigheid. rap'id rate, spoed, overhaasting, whatev'er, wat ook. are guil'iy
of abu'sing na'ture , maken zich schuldig aan eene mishandeling, verkrach-
ting der natuur, to an extent' as much greater , in eene zoo veel groo-
tere mate, iniellec'iual pow'ers == men'ial fac'uliies, verstandelijke ver-
mogens. hi'gher, uitnemender. propen'sities , neigingen, perpet'ual, onop-
houdelijk. for the time, al dien tijd. has the effect, veroorzaakt, brengt
te weeg. to exchi'de, uitsluiten.
engelsche beleefdheid.
Was besieg'ing, belegerde, drove (o. v. t. van to drive, verdrijven).
io direct' the construc'lion , de oprichting besturen, a warm fi're, een
hevig kanonvuur, a despatch', bode, expresse, ranks, gelederen, zinder
i his dicta'Hon, die hij hem voorzeide. dust, stof, zand, to promo'ie, be-
L vorderen, brave, dappere.
het gew^eigerde horologie.
" Confessed', gebiecht, ven'erable , eerwaardig, sinner , zondaar, sto'len ,
^ (v. D. van to steal »"^stelen), offend'ed , beleedigde. ho'ly, heilig, pro-
fess'ion , bediening, to return'— to resto're, terug geven, again', weder,
op nieuw, to absol've, vrijspreken, strictly, streng, to enjoin', bevelen, to
commit' a theft, een' diefstal begaan, cu'rate, geestelijke.