Boekgegevens
Titel: Nieuw Engelsch lees-, leer- en vertaalboek voor eerstbeginnenden
Auteur: Lagerwey, J.; Ludolph, L.J.C.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1863
5e, verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5818
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201183
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw Engelsch lees-, leer- en vertaalboek voor eerstbeginnenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
205 bl. 29—31.
Les 9.
Saitk says {van to say), zegt hearken (pr. haarken), hoort, ye, gij.
blessed, gezegend. refi*'se, weigert, watching, wakende, daily, dagelijks.
gates, poorten, obtain', fa'vour, de genade, against, tegen.
to wrong, benadeelen. death, den dood.
Les 10.
Must, moet. needs, noodzakelijk, swift, snel. then , dus. plain and
clear , open en bloot, bad, slechten, good, goeden, braven, viarks . . . .
for, beschouwt.... als. his own, de zijnen, trusts in, vertrouwt op.
awe, eerbied, resigns, geeft.... over, breath, adem, geest, with, met.
on high, daar boven.
Les 11.
Hearken, hoor. despi'se, veracht, rejoi'ce, verheug u. foes (pr. foos),
vijanden, stumble, struikelen, lest, uit vreeze dat. displease, mishage.
turn away, verwijdere. wrath, gramschap, toorn, for, want, reward',
belooning. he put out, uitgedoofd worden.
Les 12.
Little, de kleine, sent, (v. d. van to send, zenden), gezonden, reading,
lezen, writing, schrijven, accounts, rekenen, one day, eens. after, na.
return', tehuiskomst, found (o. v. T. van to find, vmden), vond. par'-
lour, zijkamer, red, rood, ask'ed him what was the matter, vraagde
hem wat hem deerde, scheelde, why, wel. wish, weosch. to stay, te
blijven, master, meester, often finds fault, heeft dikwijls wat te zeg-
k gen, te berispen, thought (o. v. t. van to think), dacht, might (o. v. t.
van to may. zonden, mo<:en), zou. of my oivn way, naar mijn eigen
zin. have had, hebben gehad, sometimes, somtijds, bla'med, berispt.
for not putting hy, omdat ik niet op hunne plaats leg. coming in, bin-
nen kom. bo'w, buiging, leaving, ik laat. door (pr. door), deur. to~day,
heden, come to dinner, gaan eten. till, dan. a whole half hour, een
vol half uur. ioom, vertrek, because, omdat, late, laat. am / to be,
moet ik worden, scold'ed, bekeven, shut up, gesloten, u'sed, behandeld.
in this manner, op deze wijze, complain', klagen, anders, remain,
blijven, neither, noch. allou/, toestaan, obey', gehoorzamen, acts, ban-
delt. pla'ce, plaats, clev'er, knappe, fel'low, knaap, jongen, attend',
acht geeft, al'ways, altijd, ready, gereed, lislen (pr. lissen), luisteren.
instruct', leeren. of which, waarover, assure, verzeker.verre, happy,
gelukkig, at pressent, tegenwoordig, surprise, verwondering, again and
again, bij herhaling, hy doing, door te doen. duty, pligt. right, be-
hoorlijk. at pc ace, in vrede, offend', beleedig. for in'stance, bij voor-
beeld. did you take off, gij afnaamt. left, liet. brought (o. v. t. van to
brihg, breugen), te weeg gebracht. «Wr^, zware, complaints'the
time to come, het toekomende, nev'er, nimmer, put, leggen, voor.
without, zonder, shut, sluit, after, achter, in time, bij tijds. rules, re-
gels, lessen, in fuHure^ voortaan, of, over, such, zulke.
10