Boekgegevens
Titel: Korte natuurlijke historie der zoogdieren: een leer- en leesboek voor de scholen
Auteur: Kuyper, Theunis; Lubach, Douwe
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1885
5e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5837
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201151
Onderwerp: Biologie: Mammalia
Trefwoord: Zoogdieren, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte natuurlijke historie der zoogdieren: een leer- en leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
77
pardel (*) of de Giraffe, die zich van de volgende al terstond
daardoor onderscheidt, dat hare kleine ongetakte horens met een
zacht behaard vel ovei'togen en van boven plat zijn. Ook de
wijfjes hebben zulke horens. Dit dier is het hoogste van alle
dieren, want als het den langen hals recht ophoudt, heft het den
kop wel zes ellen boven den grond. Zijne voorpooten zijn langer
dan zijne achterpooten, en zijn geheele lichaam is zoo gebouwd,
dat het naai- achteren toe iets lager wordt, en als liet ware scliuin
afloopt. Dat de giraffe geschapen is om liaar voedsel in de hoogte
te zoeken, kan men haar gemakkelijk aanzien; en inderdaad, zij
is recht in haar schik, als zij de groene bladeren en de knoppen
der boomen kan afplukken, waarbij haar heur lange zeer beweeg-
bare bovenlip, maar vooral liare lange zwarte tong, die zij wel
drie palmen uit haren mond kan steken, uitmuntend te stade
komen. Zij kan niet gemakkelijk eene plant van den grond af-
plukken, want daartoe moet zij hare voorpooten wijd van elkander
plaatsen, dewijl zij anders met den mond den grond niet bereiken
kan. Maar als zij dan drinken moet? Dan gaat zij eenvoudig
op hare knieën liggen. Het vaderland van de giraffe is zuidelijk
Afrika, waar zich verscheidene roofdieren ophouden, met welke
zij waarlijk niet in vriendschap leeft. Zij weet zich echter veel-
tijds nog al met goed gevolg tegen deze lastige landgenooten te
verdedigen, daar zij hare hoefslagen zoo snel op elkander laat
volgen, dat de sterkste harer vijanden dikwerf afdeinst. Maar
alleen in geval van hoogen nood stelt de giraffe zich aldus te weer;
zoolang zij kan, zoekt zij haar heil in de vlucht, en wel met zulk
eene snelheid, dat het snelste paard haar niet zou kunnen inhalen,
indien zij het draven maar wat langer kon uithouden. In haar
(*) Of Kameelpanie-r, omdat dit dier een langen hals heeft, zooals de kameel,
en eene gevlekte huid als een jjanter.