Boekgegevens
Titel: Korte natuurlijke historie der zoogdieren: een leer- en leesboek voor de scholen
Auteur: Kuyper, Theunis; Lubach, Douwe
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1885
5e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5837
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201151
Onderwerp: Biologie: Mammalia
Trefwoord: Zoogdieren, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte natuurlijke historie der zoogdieren: een leer- en leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
v o o k b r u i c ii t. v
(Ier Delfstoffen bij, welke door den Heer Winklee ten vervolge op
Kuyper's boekjes over de Dierkunde bewerkt zijn, dan bezit men
in die vier schoolboeken een overzicht over de geheele Natuurlyke
historie, dat juist geeft, wat men, mijns inziens, vorderen mag van
het lager onderwijs.
Met opzicht tot mijne bewerking heb ik niets anders te zeggen,
dan dat ik mij bevlytigd heb om hetgeen door den oorspronkelyken
schrijver minder juist was gezegd, te verbeteren op zulk eene wyze,
dat ik zoo min mogelyk verandering in den tekst bracht, — dat
ik verscheidene dieren vermeld heb, die de schrijver niet beschreven
had, en vooral de afdeeling der Ongewervelde dieren eenigszins
uitvoeriger heb behandeld dan door hem geschied was, — en dat
ik eindelyk een systematischen inhoud der beide boekjes aan dat
over de Vogels, Visschen enz. heb toegevoegd.
Dit schreef ik in Juni 1863. Van de veranderingen, die deze
boekjes bij een vierden, en thans by den vijfden druk hebben onder-
gaan , zal ik wel geen uitvoerige rekenschap hebben te geven. Dit
moet ik echter opmerken, dat ik zooveel mogelijk ben tegemoet ge-
komen aan een my bekend geworden bezwaar tegen den naar 't
oordeel van sommigen al te gemeenzamen en gemoedelijken tooiv,
waarin de schrijver nu en dan verviel, en die, naar 't schijnt, thans
niet gewild is. Ik heb dit echter in dier voege gedaan, dat de
schryver, indien hy nu nog leefde, er zich ongetwijfeld bij zou
hebben nedergelegd.
De uitgever heeft van zijne zijde aan het uiterlijk der boekjes
die zorg besteed, die men tegenwoordig, en terecht, voor de vroeger
in dit ojjzicht vrij stiefmoederlijk behandelde schoolboekjes eischt,
en den inhoud door een aantal houtsneden opgeluisterd. — Moge
dit alles dienen om de werkjes van Kuyper in gebruik te doen
blijven en het nut te doen blijven stichten, dat zij reeds gesticht
hebben!
Kampen, 1885. Ü. L.