Boekgegevens
Titel: Korte natuurlijke historie der zoogdieren: een leer- en leesboek voor de scholen
Auteur: Kuyper, Theunis; Lubach, Douwe
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1885
5e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5837
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201151
Onderwerp: Biologie: Mammalia
Trefwoord: Zoogdieren, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte natuurlijke historie der zoogdieren: een leer- en leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
rv v o o r b e k i c ii t.
leerlingen geschikt oordeelt, dat bij eene eerste lezing zeker wel
minder zal zyn, dan by eene tweede."
„Verder meen ik te moeten berichten, dat ik in de rangschikking
der dieren, wat de hoofdverdeeling aangaat, den franschen natuur-
kundige Milxe Edwards heb gevolgd, maar dat ik zijne onderver-
deelingen, als te weinig aantrekkelyk voor kinderen, niet heb op-
gegeven en ook niet gevolgd, waar de eenvoudige gang der voor-
dracht er eenigszins door kon gestoord worden."
1)B SCIIRLF VEK.
By dit voorbericht des Schrijvers voeg ik het volgende:
Het voorstel der Uitgevers, de Erven F. Boiin te Haarlem, om eerst
Kuyper's Korte natuurlijke historie der Zoogdieren, en vervolgens zijne
Korte natuurlijke historie der Vogels, Visschen, Kruipende dieren, enz.,
te herzien en waar het noodig was te verbeteren en aan te vullen,
werd door mij gaarne aangenomen. Het was my aangenaam zoodoende —
na vroeger op uitdrukkelijk verlangen van den overledene het door hem
begonnen Panorama der bewoonde aarde enz., (Schoonhoven, 1849)
met den Heer Logeman te hebben voltooid, — op nieuw een blijk te
kunnen geven van mijne achting voor de nagedachtenis van een man,
dien ik niet alleen om zyne grondige kennis en onovertrefbaren takt
van onderwazen, maar ook om zijn karakter hoogachtte en liefhad.
Intusschen zou ik met dat al aan de uitgave van een nieuwen druk
van Küypee's schoolboekjes niet zoo gereedelijk de hand hebben
geleend, indien ik niet tevens overtuigd was geweest, dat zij voor
het onderwijs op de lagere school in ruime mate verdienden te
worden aanbevolen. Inderdaad, hetzij de onderwyzer ze als lees-
en onderwijs-boekjes aan de leerlingen der hoogere klassen zijner
school in handen geeft, hetzij hy ze bezigt om er de stof uit te
putten ten einde het een en ander over dieren te verhalen, in beide
gevallen zal hij zich over het gebruik er van niet te beklagen hebben.
En voegt men er de Korte natuurlijke historie der Planten en die
L