Boekgegevens
Titel: Korte natuurlijke historie der zoogdieren: een leer- en leesboek voor de scholen
Auteur: Kuyper, Theunis; Lubach, Douwe
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1885
5e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5837
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201151
Onderwerp: Biologie: Mammalia
Trefwoord: Zoogdieren, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte natuurlijke historie der zoogdieren: een leer- en leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
35
en ware zijne wit- en zwart- geteekende huid niet dienstig om
reiskoffers en andere dingen te overtrekken, dan kon men hem
wel onvervolgd laten. De voorpooten van den das zijn zeer tot
graven geschikt, en daarvan maakt hij dan ook gebruik, door
zich een hol te graven, waarin hij ongeveer drie vierden van zijn
leven doorbrengt. Somtijds wordt hij door den vos, die zulk een
goed graver niet is, uit zijne woning verdreven, waarna de in-
dringer het hol een weinig vergroot en het tot zijn eigen verblijf
houdt. Ofschoon de dassen nergens in groot getal voorkomen,
zijn zij toch in al de gematigde landen van Europa en Azië te
vinden, en worden ook hier en daar in ons vaderland aangetroffen.
5. zee-roofdieren.
Er zijn ook roofdieren, die zoowel op het land als in het
water kunnen leven, en daarom veelal AmiMbiën genoemd wor-
den, dat is, dieren van tweeërlei leven. Zij kunnen het vrij
lang onder water uithouden, en hebben een lichaam, dat bijzon-
der geschikt is voor het zwemmen. Hunne pooten zijn zoo kort,
dat zij op het droge er slechts mede kunnen kruipen, maar daar
zij vliezen tusschen de vingers hebben, kunnen zij er zooveel te
beter mede zwemmen. Zij komen slechts aan land om zich in
de zon te koesteren, te slapen of hunne jongen te zoogen. Hun
lichaam is met korte, dicht aan elkander sluitende haren bedekt,
en schoon zij uitmuntend kunnen hooren, bezitten zij toch geene
of bijna geene uitwendige ooren. Zij voeden zich met levend
voedsel, en hebben, zooals de overige roofdieren, snijtanden, honds-
tanden en kiezen. Van een paar dezer Vinvoetige of Zee-roof-
dieren zal ik u iets mededeelen. De Zeehond leeft voornamelijk
in de IJszee, hoewel hij ook in andere zeeën, onder anderen op
onze kusten, wordt aangetroffen. Zijne geelgrijze huid is fraai
3*