Boekgegevens
Titel: Korte natuurlijke historie der zoogdieren: een leer- en leesboek voor de scholen
Auteur: Kuyper, Theunis; Lubach, Douwe
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1885
5e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5837
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201151
Onderwerp: Biologie: Mammalia
Trefwoord: Zoogdieren, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte natuurlijke historie der zoogdieren: een leer- en leesboek voor de scholen
Vorige scanScanned page
K
EEN BLOEMKRANS.
Leesboek voor School en Huisgezin.
uitgkgkven doolt
J. P. DE KEYSER.
ZESDE DRUK, herzien door M. J. K0ENE2f.
Post 8°. 310 bladz. f 1.—.
De zesde druk van dit boek door den Heer M. J. Koe-
nen herzien en in Maart 18S4 verschenen, is nu reeds bijna
uitverkocht, zoodat de zevende druk reeds ter perse gaat,
om in den loop van dit jaar te verschijnen.
Men leest in School en Studie van 6 Oct. 1884:
«In 1875 verscheen bij Thieme te 's-Graveuhage een bundel proza-en dichtstukken
onder den titel "Een Bloemkrans", verzameld door J. P. De Keyser. De bewerker
had een vroegere uitgaaf, alleen voor meisjesscholen bestemd, door het aanbrengen
van eenige veranderingen en onder een meer algemeenen titel ook voor andere scholen
bruikbaar gemaakt. Nu is bij Tjeenk Willink te Zwolle de zesde druk uitgekomen.
Iets te zeggen tot aanbeveling over een werk, dat zijn zesden druk beleeft, schijnt
mij tamelijk overbodig toe; een enlcrl woord over de wijziging, die'het heeft onder-
gaan. De heer Koenen, die 'top zich nam deze uitgaaf te bezorgen, deelt ons mee,
dat hij enkele dorre bloemeu uit den fraaien krans verwijderd en met de meeste
zorg andere in de plaats gevlochten heeft. De keus der nieuwe bloemen doet zijn
smaak eer aan. Alle, zonder uitzondering, passeu uitstekend in het klcnri»*» en
Ueurige gezelschap der overige, terwijl ze daarbij vrij zijn van de enkele doorntjes,
waaraan, bij sommige der weggeknipte rozen, strikte neutraliteit zich zou kunnen
prikken Voor de vrees, dat bij 't vlechten van den krans, deze «door onhandig-
heid of ruwheid mocht gehavend zijn", bestaat m. i. geen grond. In zijn nieuwen
vorm zal het boek ongetwijfeld ieder, dié er kennis mee maakt, bevallen en door
zeer velen bij het onderwijs in de literatuur gebruikt worden.
Bergen-op-Zoom. F. J. B."
In het Schoolblad d.d. 17 Junij 1884 leest men:
«Een zesde druk, dus een boek, dat in veler handen is en op vele scholen gebruikt
wordt. Deze herdruk is voor de laatsten geschikter dan de vorige schooluitgave,
daiir de letter en het papier beide veel beter zijnj en de prijs is niet veel hooger.
Ongetwijfeld zal deze nieuwe druk niet minder dan de vorige op de scholen
worden ingevoerd."
Men leest in Ons Recht van 29 Maart 1884 :
"De bloemeu waaruit deze krans gevlochten is, zijn van de soort welke nooit
verwelken. De heer Koenen heeft de schoonheid van den krans nog verhoogd door
enkele d)rre bloemen te verwijderen, gelijk jiij in 't voorbericht van dezen zesden
druk zegt, en ze door andere; bekoorlijk van N^rm en frisch van »geur te vervangen.
De Bloemkrans verdient, 'wegens deze verrassende verfraaliu^u nóg meer dan voor-
heen de lofspraak vau een j^r bf^te^cjirestomathien onzer Letterkunde te zijn."
- . r. • «