Boekgegevens
Titel: Korte natuurlijke historie der zoogdieren: een leer- en leesboek voor de scholen
Auteur: Kuyper, Theunis; Lubach, Douwe
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1885
5e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5837
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201151
Onderwerp: Biologie: Mammalia
Trefwoord: Zoogdieren, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte natuurlijke historie der zoogdieren: een leer- en leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
J. C. BOUWMEESTER.
HOOR, HOE IK LEES!
Allereerste Leesoefeningen voor de Volksschool.
N". 1. 48 bladz. met 27 plaatjes, f 0.20.
No. 2. 48 bladz. met 16 plaatjes. /' 0.20.
MIJN LEEREN IS SPELEN.
LEESBOEKJES VOOR DE VOLKSSCHOOL
VOOR-OEFENINGEN, 48 biz. — /■ O 20;
N^ 1, 4 druk, 48 bladz. — 2. druk, 64 bfz. — / 0.25:
N^ 3,3'^ druk, 80 blz. — ƒ 0.30; N-. 4, 96 bIz. — fO.Zb.
N". 5 is ter perse en verschijnt 15 Juni e. k.
ELK STUKJE BEVAT 12 GROOTE PLATEN.
In de Wekker d.d. 7 Juli 1883 leest men:
'/De heer J. C. Bouwmeester, hoofd «Ier openbare school te Zelhem (Gelderland),
heeft reeds rueer dan één proef ge-
geven dat hij iiitueiDeDd geschikt is
tot het leveren van kinderlectuur,
bruikbaar bij het aanvangend onder-
wijs in het lezen, een niet genoeg
te waardeeren leervak voor onze
scholen. Gaf hij vroeger achtereen-
volgend "Vooroefeningen" en "Mijn
leeren is spelen", in 4 stukjes,
waarvan respectievelijk reeds 4« en
3e drukken zijn verschenen, thans
geeft hij, om de serie te completee-
ren, «Hoor, hoe ik lees !'* door den
schrijver opgesteld, zooals hij inde
voorrede van bet 1« stukje mede-
deelt, "om te voldoen aan een aan
hem geuit verlangen, ook van eenige onderwijzers, een leesboekje optestcllen dat
velerlei moeilijkheden voor de jonge lezers bevat". Heeft de schrijver aan dat voor-
nemen voldaan? Naar onze meening moet die vraag bevestigend beantwoord worden."