Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1880
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5817
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201148
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
iv
v oor w ook d.
met andere landen en oorden gebruik te maken; dit vergt minder
van het geheugen en leidt tot hetzelfde, ja tot beter doel. — De
vermelding der voortbrengselen, de hoofdfactoren van de belang-
rijkheid van een land, komt eene der eerste plaatsen toe.
Dit zij genoeg om aan te toonen, waardoor dat werkje zich
zoo sterk aanbeveelt, en voldoende om te doen begrijpen, waarom
ik mij in hetzelfde voetspoor bewoog.
Men verwachte hier geene vertaling, zelfs geene min of meer
slaafsche navolging, al had ik bij het schrijven van mijn Ne-
derlandsch schoolboekje het Duitsche steeds nevens mij liggen;
maar ofschoon ik gulhartig verklaar geen kans te zien von Klöden's
arbeid te verbeteren, zoo ben ik verplicht te verklaren, dat voor
Nederlands gebruik wijzigingen, zelfs veranderingen noodig waren,
reeds te beginnen met het Eerste Hoofdstuk, aan de Algemeene
Aardrijkskunde gewijd, waarvan althans het wiskundig gedeelte
hier te lande niet eensklaps kan opgevoerd worden tot den trap,
waarop dit onderwijs aan de lagere scholen in Diiitschland
schijnt te staan. Bovendien vorderen Nederland en zijne Bezit-
tingen eene meer uitvoerige behandeling dan de buitenlander er
aan kan wijden, ofschoon ik erkennen moet bijna naijverig te
zijn op den moed van von Klöden, die volkomen stel-
selmatig omtrent zijn vaderland niet uitvoeriger is, dan
omtrent andere Europeesche staten.
Derhalve, ik trachtte het doel en het stelsel van den Schrijver
te bewaren, en hoop mijn voornemen te hebben volvoerd, al
meende ik hier of daar eene aanvulling niet misplaatst. Ik
leverde daarom ook de lijsten van al de namen, die bij de
beschrijving der verschillende werelddeelen voorkomen, maar
voegde er achter of de naam een eiland, een berg, eene rivier
of eene stad betreft; dit laatste ten gemakke zoowel van onder-
wijzer als van leerling, daar het beoogde doel toch niet uit het
oog wordt verloren, d. i. zich te overtuigen of de leerling weet
waar die naam te huis behoort, en wat er van is gezegd.
Ook wijzigde ik met voordacht de volgorde en bracht die in
verband met het Handboek der A a r d r ij k s k u n d e van
Dr. Dornseiffen en Küypee; niet omdat dit werkje in de
plaats zou kunnen treden van dien uitvoerigen arbeid, maar
omdat het wenschelijk is dat de leerling op de lagere school
volkomen voorbereid worde, om zijne studie op de middelbare
school voort te zetten op dezelfde grondslagen, doch met breeder
ontwikkeld plan; heeft hij den weg leeren vinden in dit boekje,
dan behoeft hij later niet weder te gaan zoeken in het grooter.