Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1880
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5817
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201148
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
31
5. Het Australisch ras, op N i e u w-H o 11 a n d en
een aantal naburige eilanden voorkomend, door hun leelijken
lichaamsbouw verschillend van de Negers.
6. Het Amerikaansch of rood ras, met breed, hoekig
voorhoofd, gedrukte schedel, uitstekende wangbeenderen, zwart
sluik haar en koperroode tot roodachtig gele huidskleur; de zoo-
genaamde Indianen of wilden in Noord- en Zuid-Amerika.
In Europa leven ongeveer 311 millioen menschen,
„ Azië ff ff 822 , n ,
, Afrika „ „ 300 , g ,
„ Australië uk „ n ,
u Amerika „ « 86 » u \
van dezen belijden ongeveer 400 millioen, dus f, den Chris-
telijk en godsdienst (196 mill. Koomsch-Katholieken, 107 mill.
Protestanten, 87 mill. Grieksch-Katholieken), — 170 millioen,
of ^, belijden de leer van Mohammed, — 5 millioen den
Israëlietischen godsdienst; — de overigen vereeren meer
dan één god of afgoden, welk heidensch begrip ook de aan-
hangers van B O e d d a en van B r a m a zijn toegedaan , wier
eerediensten ongeveer de helft van het menschdom belijdt.
Nog veel meer verscheidenheid heerscht er in de talen, die
de verschillende volken bezigen en wier aantal tot ettelijke hon-
derden klimt; de bijbel of een gedeelte daarvan is bereids in
meer dan 300 talen overgezet.
Ook in de levenswijze der volkeren heerscht groot ver-
schil, in verband staande tot den trap van ontwikkeling: vol-
slagen wilde volkeren zijn rondzwervende jagers en visschers; —
nomaden of herdersvolken trekken ook met hunne kudden
rond, maar hebben reeds begrippen van eene geregelde maat-
schappij ; — de overigen, die vaste woonplaatsen bezit-
ten , landbouw drijven, daaraan de uitoefening van handel,
scheepvaart, mijnbouw en ambachten paren, en verreweg de meer-
derheid uitmaken , zijn noodwendig het meest beschaafd. In
dit opzicht bekleedt Europa den hoogsten rang en daardoor
bezit het ook een overwegenden invloed op de andere werelddeelen.