Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1880
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5817
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201148
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijksbeschrijving
Vorige scanScanned page
B^ de Uiff/evtrs dezes is mede verschenen :
1). GROTIIE, Mechuui»clie T-eclinoIogie, ten (iieiiste vau het luiddelb^ctr
ondeiwijs, enz,, met een uantHl liout^uivurcs, 8Je (In«k. ƒ6.25.
Dr. r. W. KRKCKK, Uaodlelding der ChemiBcUe Technologie, met 93
houlsneefigureu..................ƒ 7.40.
Handboek der Aardrykskunde, door Dr. 1. Doknskij'kk> en J. Kuï:'KU.
8e druk ....................ƒ 2.2ü.
Hoofdtrekken der AHrdrijkskuiide, door Dr. I. DoKNSi:im:N cn J. Kuï-
PBH. — Isegeude druk...............ƒ Ü.30.
J. KUYPKR, Atlas der Natuurkundige Aardrijksbeachryung. Ingenaaid
ƒ 5.75. Gebonden ƒ 6.50.
H Jlandl)oek van Natuurkundige AtJrdrijksbeschujving. ƒ 2.90.
,1 Beginselen der Katuurknndige Aardrgksbesctirijving. ƒ 090.
Dr. G. A. OSKAMP, Cursus voor Dilterentiaalrek«ning .... ƒ 4.40.
,1 II n Integraalrekening.....ƒ ^.'Ji;.
LAGERWEIJ, Eng. lees», leer- eu vertaallwek voer eerstbegiunenden;
8e verbeterde druk.................ƒ 1.—,
WILLIAMS, l-lng. Kcdcrl. gesprekken, naar het Kng, lie^^erkt door
D. BoHHOfir llz. Tjeude druk, vero.eerderd en verbeterd door L. J. C.
LudoLph....................ƒ 0.80.
L. J. C. liUDOiiPU, Kugebch lesboekje voor eerstbegiiiueuden.
6de druk............ƒ C.60.
* Oefeningen iu het schtyvcu en spreken der Eng.
taal, Ie ged., 3de druk.......ƒ 0.75.
,1 Idenj 2de ged...........- O 76.
H Eranscli leerboek, Se druk.......- 0,80.
PLOiTZ-RElKüERS, voyage h Paris; Le Eran^aia coüinic on Ie parle.
5e druk.................... . ƒ O 50.
PUl'Z , Schets der Oude geschiedenis, 7e dtuk......- 1.3ó.
u Schets van de Aardrijkskunde en Geschiedenis der Mid-
deleeuwen, óde druk...........- I.bö.
„ Schets der Nieuwe Geschiedenis, ie verbeterde druk. ~ 1.6ó.
Dr. ÜSCAll JäGER, Schels vau de Nieuv.-ste Gesrhiedenis . . - 0.76.
billen vertaald m bewerkt door Dr. E. MKIILER.
Dr. D. BURGER Jk. , Vragen over de Algemeene Geschiedenis en Aard-
rykskunde, naar aanleiding vau de Schctb der Algemeene Geschiedenis
en Aardrijkskunde vau W. Pü:z............ƒ 0.75.
Dr. G. BILLROTH, LAtijnsche Spraakleer voor Scholen, naar den derden
door Dl. F». Ellknux iicrziRnen druk, bewerkt door Dr. E. Mehlkb. ƒ 8,30.
Fr,. ELLENÜT, Latijneclie Spraakleer voor ie lagorc klassen der Gym-
nasia; bewerkt door Dr. E. MiciiLEB. 6e druk....../ 3.40.
BOSSCHA, Griekschc thcniata, late kl. ƒ l.lOj 2de en 3de e - 1.40.
4de . »e - 1.25.
J. C. J. KEMPEES, Beg. der Spelkunst, Ute st.. 17de diuk . . - 0.90.
H » II II Sdc St., 14e druk. • . - 1.10.
*r Vraugst. en Oefen, 1ste st.. 18e druk. . . - 0.35.
,1 II H II 2de St., I4de druk . . - 0.40.
t, Antw, op de Yruagst. 1ste &t., lle uruk . . * 0 25.
n . nu II II 2u at., 8e druk ... - 0.25.
Dr. 11. WBll'El'iNBACH, Beginselen der Hongduitsche taal, voorscholen,
1ste at., Spraakkunst, nejit-nde herziene druk.......ƒ0.90.
Ideln, Beginselen der ll'>o^iuilache Spr;<:ikkunat, 2de st., Leesl>oek, ook
on'Üer deu titel: Sammlung auserlesener Stücke uns ucn werken Deutschen
Prosaiker, far Schulen , herausgegeben von Dr. H. WEiryjjwBACJi.
6e druk....................ƒ 1.26.
Ideoi, Beg. der Hoogdullsclic taal, 8e stukje, Poëzij ; ook onder den titel :
Suminlung au^scrlesenci: dichte aus den werken Deutscher Dichter,
für Schulen, herausie^ebni von Dr. H. WKiyrjcNBACH . . , ƒ0.90.
Vctzumeling vau Vrag.'n , ViHakstukken en Oefeningen, teu gebruike by
de Beginselen der Stelkunst vau de Heeren BADON GHYBEN eu
SÏROOTMAN..................ƒ 0.45,
Idem , Antwoorden op de Oefcniugen liy de veiklariug van het stelkuii*
Btig teekensehrift.............. • . . ƒ 0.05*
C. VAN DRLEL, Goniometrie en llechtlynige Trigonometrie . . - 1.—.
* Kapitaal, Tijd en Rcute.........- 0.25.
JULIUS BERNSTEIN, de vijf Zintuigen van den Mensch, met 91 hout-
snedeu.....................ƒ 2.25.