Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1880
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5817
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201148
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
120
Nederland.
Het Koninkrijk beslaat slechts 596 vierk. mijl, met 4000000
inwoners, dus ruim 6600 per vierkante mijl, ligt tusschen Duitsch-
land en België en de Noordzee, te midden der meest beschaafde
landen en van het levendigst handelverkeer. Het grootst ge-
deelte van het land is eene aanslibbing van Eijn, Maas en
Schelde, derhalve zeer vruchtbaar, maar aan overstroomingen
van zee en rivieren blootgesteld, waarvoor duinen en dijken die
lage gedeelten moeten beveiligen. Hier heeft de rustige, be-
daarde Hollander getoond, wat vlijt en overleg vermogen, bij
den aanwinst van land door inpoldering van aan de zee ont-
woekerde gronden, en droogmaling van tallooze binnenlandsche
veenplassen, thans meestal in welige weiden herschapen.
Naar het oosten en zuiden, rijzen de gronden tot zandige,
heuvelachtige streken, afgewisseld met hoogveen. Daar vindt
men eenige bosschen en rogge- en boekweitteelt, — tarwe behoort
meer te huis in de lage streken, alwaar de veeteelt echter de
voornaamste bron van bestaan is; de runderen en de door hen
geleverde boter en kaas zijn vermaard. Bouwsteenen en tim-
merhout zijn er schaars, weshalve er gebouwd en geplaveid wordt
met gebakken klinkers en het hout uit Noorwegen, de Oostzee-
landen en het Schwarzwald wordt aangevoerd. Scheepvaart,
scheepsbouw, visscherij en zeehandel brachten ons volk tot grooten
bloei; ééns waren deze Provinciën de machtigste zeemogendheid,
en de rijke bezittingen in vreemde werelddeelen zijn daaraan te
danken; thans treden veeteelt, landbouw en fabrieken meer op
den voorgrond, ofschoon handel en scheepvaart nog zeer aan-
zienlijk zyn. De binnenlandsche handel wordt door tal vau
wegen en vaarten bevorderd.
De Koning is als afstammeling van het huis van Oranje-
Na s s a u, dat ruim drie eeuwen 's lands wél en wee deelde,
innig verwant aan het volk, dat nooit twijfelde aan den trouw
en de liefde zijner Willems van Oranje; — hij bezit het uit-
voerend gezag alleen, maar deelt de wetgevende macht met de
Staten-Generaal, uit 2 Kamers bestaande, waarvan de Eerste