Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1880
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5817
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201148
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
97
geland's wereldheerschappij ter zee, op de rustige ontwikkeling
van Zweden, Nederland, België en Zïvitserland, vooral op aller
zorg voor de opleiding der jeugd, de bevordering der bronnen
van welvaart en de begunstiging van wetenschap en kunst. In
sommige opzichten streven ook de Pransehen, de Oostenrijkers,
de Italianen, zelfs de Russen snel voorwaarts, maar daar zien
wij, nevens de gelukkigste beoefening van allerlei wetenschap-
pen, de volksmassa erg verwaarloosd, zoodat bijv. in menig
Fransch departement ruim de helft der bevolking nog zonder
eenig onderricht blijft.
Ook voor de stoffelijke belangen der bewoners wordt in de
Germaansche landen alles gedaan wat mogelijk is; verkeermid-
delen ter zee en te land, postwezen, telegraphen, ontheffing van
den handel van belemmeringen, en de groote vlucht der nijver-
heid en der daarmede zoo nauw in verband staande mijnwerken,
leveren er de bewijzen van. In noordwestelijk Middel-Europa
en Groot-Britanje is het middelpunt van het wereldverkeer te
zoeken en ook te vinden. Daar kwamen stoomvaartlijnen en
spoorwegen tot de snelste ontwikkeling en dragen zij dagelijks
bij tot 'svolks welvaart; wendt men het oog naar elders, bijv.
naar Spanje, dat zich ook op een vrij groot spoorwegnet mag
beroemen, dan zien wij aldaar niet dezelfde gunstige uitkomsten,
omdat allereerst had moeten gezorgd worden, dat goede kunst-
wegen (straatwegen) het verkeer van het binnenland met die ver-
keer-aderen mogelijk maakte; in Nederland is bijna ieder dorp en
gehucht ten allen tijde toegankelijk langs kunstwegen en vaarten;
vandaar dat de welvaart er zoo algemeen is.
De afzonderlijke Staten.
Onder de Staten van Europa telt men: 4 Keizerrijken, 9 Ko-
ninkrijken, voorts Groot-Vorstendommen, Groot-Hertogdommen,
Hertogdommen, Vorstendommen en Republieken, te zamen 74
in getal, zooals onderstaande tabel aanduidt, gerangschikt naar
het aantal inwoners, met aanduiding van den r e g e e-
ringsvorm en de hoofdsteden. Soms staat meer dan
één zelfstandige Staat onder denzelfden Vorst; o. a. Oostenrijk
7