Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
93
welig met gras en struiken bedekt, aan talrijke kudden voedsel
verschaffen, al zijn ze in het droge seizoen bijna troostlooze
woestenijen. Langs de kusten der Noordelijke IJszee zijn de
vlakten weder geheel anders bekleed; de halfbevrozen bodem
gedoogt slechts de ontwikkeling van allerlei mossen, maar op
zulk eene schaal dat overal het rendier overvloed van voedsel
vindt. Op Nieuw-Holland zijn niet minder uitgestrekte vlakten,
alwaar het gras niet zooals bij ons als gezellige plant voorkomt,
maar ieder grasplantje vormt er een afzonderlijke pol, en over
eindelooze uitgestrektheden wordt dat schapenvoeder afgewisseld
door doornig struikgewas (scrub). Van beter gehalte zijn de
weiden der Noord-Amerikaansche vlakten, te recht prairieën
genoemd, want het hoornvee is er uitmuntend te huis, en al
lijden ze, door de hooge ligging, dikwerf geweldig van de
droogte, toch strekken ze jaar in jaar uit tot weideplaats voor
millioenen %vilde en tamme runderen. Even gunstig, ja nog
beter is het gesteld met de Zuid-Amerikaansche grasvlakten;
iedereen kent de rijkdom aan vee der La Plata-steppen, pampa's
genaamd, evenals de Kaspische steppen rijk aan zoutmeren,
maar overvloed van gras opleverend, slechts hier en daar afge-
wisseld met bosschen en struweelen, welke vooral in 't noor-
delijk gedeelte dier pampa's het landschap op een park doen
gelijken. Meer afwisseling in plantengroei bieden de llano's
bij den Orinoco, waar allerlei kruiden en bolgewassen den gras-
vloer in een gebloemd tapijt herscheppen, totdat de stijgende
riviervloed alles eenmaal in 't jaar voor eenige weken overdekt,
zoodat alle landdieren hun toevlucht tijdelijk op enkele hooge
landruggen moeten zoeken: zuidwaarts gaan deze langzamerhand
over in de boschrijke vlakten of s e l v a' s vau den Amazonen-
stroom. — Men ziet reeds uit het bovenstaande, welk eene ver-
scheidenheid de natuur op die schijnbaar eentoonige vlakten te
voorschijn tooverde; maar nog wezen wij er niet op, dat de
mensch er het zijne toe bijbrengt, om nog meer afwisseling in
't leven te roepen, door de bebouwing van den bodem met
graan en ooft, met vlas en hennep, tabak en tropische producten,
waartoe hij gaarne de vlakte kiest, wegens de betere besproeiing
en de gemakkelijker bewerking dan de bodem der bergstreken.