Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
92
wegens hunne flinke duinen bekend. Hiertelande zijn ze ner-
gens hooger dan 60 meter, doch soms bereiken zij elders eene
hoogte van 200 m.
Van geheel anderen aard zijn de steile kusten: hetzij gebergten
met loodrechte wanden tot in zee afdalen, zooals in Noorwe-
gen plaats grijpt, hetzij krijtrotsen of verbrokkelde steenlagen
allerlei grillige vormen te voorschijn roepen , — hetzij de Oceaan
met ongetemde kracht den voet van rots of berg beukt, — hetzij
eilanden of tallooze klippen dat geweld breidelen; zulke klippen
zetten zich menigsverf onder water voort en vormen dan rifien»
misschien nog gevaarlijker dan de zandbanken langs de vlakke
kusten.
Overal waar de Zee zoo diep in het land dringt, dat zij vOor
een goed deel door de kust is omsloten, noemt men zulk een
deel van de Zee een baai, een golf of een zeeboezem; kleine
boezems noemt men bochten of inhammen, en als zij een goe-
den ankergrond aanbieden reeden. De lange, smalle en dus
diep in het land dringende zeearmen met steile oevers noemt
men Qorden in Noorwegen, firth in Schotland. Wanneer de
Zee tusschen twee landen stroomt en daardoor tw;ee zeeën als
't ware vereenigd worden, spreekt men van zeeëngten, straten
en kanalen of ook van sond, ofschoon deze laatste benaming
wel eens op diepe golven wordt toegepast. Omgekeerd noemt
men de min of meer breede hals, welke vastland en schierei-
land verbindt, eene landengte of isthmus; eene vér in Zee voor-
uitspringende landtong heet voorgebergte, kaap, spits, neus, boek
of hoofd; de naam landtong wordt alleen op zulke uitstekende
punten toegepast, wanneer ze vlak zijn.
67. Onderscheiding van lage vlakten. Wij merkten reeds
op dat hel lage land in verschillende oorden ook met onder-
scheidene namen worden aangeduid; daarvoor is voldoende reden,
omdat ze volstrekt niet overal hetzelfde karakter bezitten. On«e
West-Europeesehe heiden met hare eenvormige bekleeding van
erica's, hier en daar afgewisseld door drassige hei-vennen begroeid
met harde grassoorten, verschillen veel van de steppe n, welke
zich van Eusland tot diep in Middel-Azië uitstrekken, in de
diepste plaatsen zoutmeren en plassen bevatten, maar overigens