Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
91
bezitten, om zulk een berg de hoogte van één streep te kunnen
geven.
Bij bergketenen onderscheidt men de hoogte der toppen, der
kammen en der passen; de kamhoogte van de Himalaja (4570 m.)
is wel één-vierde grooter dan die der Andes, en dus zoo hoog
als de gemiddelde tophoogte van die bergketen; vergelijkt men
echter de Alpen met de Pyreneeën, dan blijkt, dat niettegen-
staande de tophoogte der Alpen veel aanzienlijker is dan die der
laatstgenoemden, hunne gemiddelde kamhoogte (2240 m.) geringer
is dan die der Pyreneëen (2436 m.), zoodat de Alpen het ver-
keer minder belemmeren dan de Pyreneeën, dewijl deze bijna
geene bruikbare passen hebben aan te wijzen.
De bergketenen hebben in de Oude Wereld eene heerschende
richting evenwijdig aan de parallellen, van W, naar O., zooals
de Pyreneeën, Alpen, Kaukasus, Himalaja; in de Nieuwe Wereld
daarentegen doorgaans eene meridiaan-richting, van N. naar Z.,
zooals de Andes en Cordilléras. Op beide richtingen zijn
intusschen tal van uitzonderingen in beide halfronden; zooals
bijv. de Oeral tusschen Europa en Azië, het Venezuëlaansch
Kustgebergte in Zuid-Amerika.
66. Kusten: vlakke, steile. De kust doet zich onder
velerlei gedaanten voor; de meeste zeekusten zijn vlak, althans
eenigermate, zoodat het land zich als 't ware onder de Zee
voortzet, al is de helling niet overal zoo flauw als in ons Va-
derland , alwaar de kust, behalve aan de mondingen van groote
rivieren en in enkele zeegaten, waar het water der binnenzeeën
gedurig in en uitstroomt, op geen half of heel uur afstand door
eenigszins diepgaande schepen straffeloos kan genaderd worden.
De vlakke, zandige oever heet voorzoover hij droog loopt
strand; het uit de Zee aangespoeld en door de heerschende
winden landwaarts gejaagd zand vormt dikwerf duinreeksen,
welke dan op hare beurt tot beschutting dienen voor het ge-
weld der Zee, doch zich steeds landwaarts in zouden verplaatsen,
als men ze niet door beplanting met helmgras of boomgewas
voor verstuiving bewaarde. Holland, Oost-Friesland, zuidwes-
telijk Frankrijk, westelijk Noord-Afrika, Egypte en de zuide-
lijke Vereenigde Staten langs den Atlantischen Oceaan, zijn