Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
78
noemen, onder anderen de Platten- en Neusiedler-meren in Hon-
garije, wier afvloeiingen thans nog slechts moerassige stroken
lands zijn.
Nog spraken wij niet van eene bijzondere soort van meren,
alleen in vlakke landstreken voorkomende, de zoogenaamde
strandmeren, dikwerf door meer dan één kanaal met de
Zee in verbinding staande; langs de oostelijke kusten van de
Vereenigde Staten van N.-A. vindt men eene bijna onafgebroken
reeks. Zijn zulke-strandmeren zeer ondiep, dan noemt men ze
lagunen, gelijk wij onderanderen aantreffen aan de noorde-
lijke kusten van de Adriatische zee.
54. Moerassen. Dit brengt ons van zelf tot eene andere
soort van wateren, indien men ze althans daaronder wil rang-
schikken , de moerassen. Deze zijn in groote uitgestrekt-
heden over de aardoppervlakte verspreid, de noordelijke zoom
van Siberië bestaat bijna geheel uit meestal bevroren moeras-
sen, »toendra's" genaamd; soortgelijke drassige streken langs
de Noord-Amerikaansche strandmeren, heeten daar „swamps"
en zijn bekend wegens ongezondheid. Maar ook in het binnen-
land treft men ze aan in groote uitbreiding; zooals de hon-
derde mijlen beslaande Rokitno-moerassen, langs den geheelen
loop der Pripetz en hare nevenrivieren in Rusland; voorts de
oostelijke oevers van het Tsad-meer, welke in sommige seizoe-
nen de oppervlakte van dat meer verdubbelen; op het Beiersche
hoogland treft men evenzeer moerassen aan als in onze lagere
streken, alwaar de Peel tusschen Noordbrabant en Limburg, en
het Bourtanger-moeras langs de noordoostelijke grenzen vrij wat
ruimte innemen, al zijn ze door doeltreffende afwatering bereids
veel ingekrompen. Gemeenlijk zijn de moerassen hinderpalen
voor verkeer en ontwikkeling , doordien zij voortdurend of al-
thans een groot gedeelte des jaars onbegaanbaar zijn, zeldzaam
een bruikbaar plekje ter bebouwing opleveren , en door huhne
uitwasemingen het klimaat schadelijk maken, gelijk de Toscaan-
Bche maremmen en de Pomtijnsche moerassen aan Italië's west-
kust onderanderen bewijzen.
55. Merkwaardigste meren. Alvorens eene opgave te le-
veren van de belangrijkste meren, zullen wij eene reize onder-