Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
70
lijdt wel geen twijfel of de rivieren moeten op den duur eeu
belangrijken invloed op de gedaante van de aardkorst bebben
uitgeoefend; in bijna alle gebergten, op hoogvlakten en in dalen
vindt men menigvuldige sporen van de kracht van het water ;
iedere beek of stroom heeft den weg naar den Oceaan moe-
ten zoeken niet alleen, maar ook dikwerf moeten banen; ge-
holpen door het meegevoerd ijs zijn breede bergketens afgesle-
pen of doorboord, totdat na verloop van tijden eene geregelde
bedding werd gevormd. Maar ook'in dit opzicht heerscht er
thans nog geen rust; de tallooze kronkelingen vooral in den
benedenloop der rivieren doen slijk- en zandbanken ontstaan
met eene grilligheid, welke met het doorzicht der deskundigen
spot en soms den loop zoodanig stremt, dat de stroom zich een
geheel nieuwen weg moet zoeken.
Grillig is de loop der stroomen ongetwijfeld, hetzij men het
oog slaat op de verdwijning van sommige rivieren onder den
grond, om later weer te voorschijn te komen, hetgeen men
vooral in kalkvormingen waarneemt, met name in de Karst (ten
N. O. van Triëst) en bij de bekende, thans grootendeels weg-
geruimde »perte du Rhóne"; — of dat men let op de uitwas-
sching van den zandsteen bij de Elbe (Saksisch Zwitserland), van
de aardpyramiden bij Botzen in Zuid-Tirol, en andere soortgelijke
verschijnselen, alwaar het water losse gesteenten uitspoelde en
de harder lagen gedwongen eerbiedigde; — of den blik wendt naar
de diepe insnijdingen , welke sommige stroomen in de hardste
rotsen boorden, waarvan de Eio Colorado en andere Noord-
Amerikaansche stroomen de krachtigste bewijzen leveren, in
hunne honderde meters diepe en mijlen lange „canons", zooals
men die woeste, enge dalen noemt; — of waarneemt, hoe de
aanzienlijke Hoangho in China, hare monding in onzen leeftijd
tachtig uren noordwaarts heeft verlegd , de oude bedding geheel
verlatende; — of acht geeft op de werking van de watervallen,
en bijvoorbeeld den Niagara-val gadeslaat, die telken jare on-
geveer een meter terugwijkt en eindelijk tot het Eriemeer zal
naderen, als wanneer die plas noodwendig zou moeten droog
loopen.
60. Binnenlandsche stroomgebieden. Terwijl talrijke kust-