Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
66
Orinoco en de Amazonenstroom door de Cassiquiare (eene
bifurcatie).
Bij iederen stroom van eenige uitgestrektheid onderscheidt
men een boven-, middel- en benedenloop; min of meer belangrijke
rivieren welke de Zee niet bereiken, maar zich in eene andere
rivier werpen, zijn zij-rivieren, en missen daardoor dikwerf een
werkelijken benedenloop.
De bovenloop bevindt zich nabij het brongebied met eene sterk
hellende bedding; in het hooggebergte doet hij zich voor als
bergstroom, uit de vereeniging van woeste, schuimende beken
ontstaande; sommige dier toevoerkanalen stroomen slechts in
het voorjaar bij het smelten van de sneeuw of 's zomers na on-
weders ; allen slepen vele rotsblokken mede en bedekken doorgaans
in eenigszins vlakke dalen het geheelej bed, ja den geheelen
dalgrond, met grind en zand. Daar, waar de stroom uit het
bergland treedt, wordt zijn loop regelmatiger en zijne snelheid
geregelder; hier vangt zijn middelloop aan, welke soms reeds
eenigermate bevaarbaar is. Hoe meer de stroomlijn horizontaal
is, des te geringer wordt de snelheid en de druk van het water,
ofschoon de hoeyeelheid zeer vermeerderd is. De stroom bereikt
thans zijn benedenloop; slijk en zand, nog steeds in groote menigte
meegevoerd, zakken nu hoe langer zoo meer naar den bodem
en noodzaken hem dikwijls nieuwe beddingen op te zoeken, of
zich met meerdere armen in Zee te werpen.
Daar de stroom steeds de laagste gedeelten der vaste oppervlakte
opzoekt, wordt zijn loop gewoonlijk zeer gekromd, en nemen
die bochten derhalve toe nabij de monding. De opmerking dat
er veel meer groote stroomen in de richting der parallellen dan
in die der meridianen vloeien, is wel de mededeeling waardig.
De snelheid wordt hoofdzakelijk bepaald door de helling van
de bedding naar den horizont, het verval, daarom is zij dan
ook veel grooter in den bovenloop dan in den benedenloop.
De snelheid van een stroom is derhalve overal volstrekt niet
dezelfde, en nog meer verschil heerscht er tusschen den eenen
en den anderen, als een noodwendig gevolg van hun verschil van
verval: de Eijn is lang 185 mijl en de bron ligt op 2500
meter hoogte, — de Donau, 350 mijl lang, valt van den