Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
51
gevolgd; en zoo gaat het jaar en dag geregeld voort, met uit-
zondering van die tijden wanneer springvloeden en doode getijden
invallen; deze brengen wel geene wijziging in den tijd, maar
onderscheiden zich toch van de gewone getijden; de eersten
doordien zij ontstaan uit eene samenwerking van Zou en Maan,
wanneer deze vereenigd hare krachten in dezelfde richting aan-
wenden, — de anderen dewijl zij invallen, dan dan wanneer
beide hemellichamen door een juist tegenovergestelden stand
elkanders kracht onzijdig maken. Deze wisselen elkaar ongeveer
telken acht dagen af, daar de springvloed één of twee ilagen
na Volle en Nieuwe Maan invalt, en het dood getij kort na de
eerste en laatste kwartieren; want de uitwerking doet zich eerst
gevoelen eenigen tijd na de oorzaak. Zoo geregeld volgen eb en
vloed elkander telkens weer op, dat ten behoeve van den zee-
vaarder meer dan een jaar vooruit wordt berekend, wanneer
het in verschillende havens of aan de onderscheiden kusteu hoog
en laag water zal zijn.
Soms heeft wel eens een ernstige botsing plaats, wanneer
twee vloedgolven elkander ontmoeten, of door een toevallig
samentreffen van een vloed of hoog-tij met een tijd van eb,
zulk een verschil in hoogte van den zeespiegel wordt veroor-
zaakt, dat daardoor maalstroomen of althans zeer gevaarlijke
stroomingen ontstaan.
De m a a 1 s t r O O m e n bij de zuidelijke Lofodden aan Noor-
wegen's kust en in de Straat van Messina (de Charybdis: vandaar
het gezegde van Scylla — eeii rotspunt — naar Charybdis), en
de krachtige stroomingen tusschen Long-lsland en Nevv-York's
kust zijn daarvan voorbeelden.
Op twee zaken dienen wij bepaald onze aandacht nog te ves-
tigen. Vooreerst op de snelheid waarmee de vloedgolf zich be-
weegt. Al weten wij dat zij uit den Z.-O. lijken Grooten Oceaan
in ruim dag den mond van het Kanaal bereikt, dan moet
men niet denken dat die snelheid overal even groot is; in de
breede ruimte van den Grooten Oceaan schijnt zij wel 800 zee-
mijl in het uur af te leggen, in den Atlantischen Oceaan niet
veel minder; maar nabij eenige kusten en vooral daar waar zij
veel belemmeringen als eilanden of banken ontmoet, of wel