Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
nsn
50
schreven aan tallooze microscopische diertjes en plantjes, welke
van tijd tot tijd zulk eene kleur verspreiden, terwijl de Zwarte
zee en de Witte zee beide hare namen waarschijnlijk ontkenen
aan dezelfde oorzaak, namelijk aan de veelvuldige nevels.
Een vreemd maar prachtig verschijnsel is het lichten van
de Zee, dat in alle hemelstreken wordt waargenomen en zijn
oorsprong vindt in het rondzwemmen of liever drijven van on-
telbare diertjes , wier schalen of huid een lichtend schijnsel ver-
spreiden; enkele malen is het licht sterk genoeg om er bij te
kunnen lezen, maar zeer dikwerf waant de zeeman door een
Oceaan van vuur te stevenen, vooral tusschen de keerkringen,
bij Kaap Hoorn en Kaap de Goede Hoop.
36. Bewegingen der Zeegolven. De zee is aan verschil-
lende bewegingen onderworpen; wij zullen ons achtereenvolgens
bezig houden met de golving der oppervlakte, de vloed en eb,
en de zeestroomingen.
De druk der winden is uit den aard der zaak niet altijd even
krachtig en ook niet gelijkmatig; dit roept eene beweging der
oppervlakte te voorschijn, welke wij het golven van de Zee
noemen. Wat wij ook mogen hooren of lezen van hemelhooge
golven, het best is daar niet te veel geloof aan te hechten,
tenzij men aan brandingen tusschen klippen en rotsen denkt;
maar op open zee bereikt eene golf bij het ruwste weder zelden
eene hoogte van 13 of 14 meter en overtreft die nimmer, dan
wellicht bij dwarszeeën of plotseling tegen elkander inloopende
golven.
37. Vloed en eb. Eene geheel andere beweging dan deze
oppervlakkige, vormen de v 1 o e d en de e b , welke het zee-
water stellig tot eene groote diepte in beroering brengen, want
door de aantrekking van Maan en Zon wordt op geregelde tijden
(vandaar de naam g e t ij d e n j de massa water van den Oce-
aan op onderscheidene plaatsen opgeheven (vloed), om weer te
zakken (eb) wanneer die invloedrijke aantrekking elders haar
invloed uitoefent.
In verband met den loop, die de Maan om onze Aarde vol-
brengt, rijst het water der zee allerwege zes uur en 12^ minuut
lang, om dan weer door eene even lange ebbe te worden op-