Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
49
Meer dan 1600—1700 vadem (3200 meter) zal de gemiddelde
diepte van den Wereld-Oceaan wel niet bedragen, maar dit is
toch nog lOraaal grooter dan de gemiddelde hoogte der vast-
landen boven^den zeespiegel; werden deze met hunne onevenheden
dus gelijk ^gemaakt met de zee, dan zou die niet noemenswaardig
in diepte afnemen; het noordelijk bekken van den Atlantischen
Oceaan alleen zou al dat land wel drievoudig kunnen bergen.
Toch berekende men dat de massa water slechts van de
geheele Aarde uitmaakt.
De bodem van den Oceaan is voor al die invloeden besehut,
welke tot de oneffenheid der droge oppervlakte het meest bij-
dragen; daarom vindt men op dien bodem geene bergtoppen
en kloven als op het land, en men zou zich eene verkeerde
voorstelling maken , indien men meende dat de bergketenen onzer
vastlanden onder het water van den Oceaan doorliepen. Slechts
in hunne nabijheid vindt men nog zulke hoogten en laagten en
met name steil afloopende plateau-randen. Bijna overal rijzen
desvastlanden trapsgewijze of met flauwe hellingen als uitge-
breide hoogvlakten uit de diepte van den Oceaan omhoog.
35. Het Zeewater. De geheele Oceaan is met zout be-
zwangerd , en het zeewater is derhalve zwaarder dan zuiver of
gedestilleerd water (bij eene temperatuur van 17°,75, gemiddeld
1,026:^(1), welke verhouding in de verschillende deelen van
den Oceaan afwisselt; zeearmen en binnenzeeën alwaar groote
rivieren in monden , hebben het zwakst zoutgehalte, en natuur-
lijk ,is dit, tengevolge der sterke uitdamping grooter nabij den
evenaar dan aan de polen.
Een der belangrijkste gevolgen van het zoutgehalte is de be-
weeglijkheid van het zeewater, dat door zijne stroomingen zoo
ontzaglijk veel nut verspreidt.
De weerkaatsing van het helder luchtruim doet de Oceaan
gemeenlijk blauw voorkomen, doch dit wisselt af in 't oneindige.
Op ondiepe plaatsen is de kleur meestal bleek- of grauwachtig
groen, wegens de menigte vaste stoffen die eerst op dieper
plaatsen bezinken ; de namen aan sommige zeeën gegeven, zooals
Roode zee, Vermiljoen zee of Gele zee, moeten worden toege-
4