Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
üjtw

VOORWOORD.
Dc bewerking van een Natuurkundigen Atlas, bij den Uitgever
van dit werkje verschenen, onder den titel van Alias der Natuur-
kundige AardryhHbeHclirijving, versterkte mijne orertuiging dat
een oorspronkelijk Handboekje, beknopt genoeg om voor bet
persoonlijk gebruik van den leerling te kunnen worden gebezigd,
zijn weg moest vinden, wanneer de beschrijving zich niet alleen
tot dampkring, water tn aardoppervlakte bepaalde, maar zich
tevens uitstrekte tot eene korte vermelding van de samenstelling
der aardkorst en van de geographisohe verspreiding van plant,
dier en mensch.
Aldus vatten de buitenlandsche schrijvers het ook op, en
vandaar dat de Natuurkundige Aardrijksbeschrijving er door-
gaans wordt bestempeld met den naam van algemeene.
Ook voor leerboekje buiten de school acht ik dit werkje zeer
goed geschikt, vooral wanneer men daaraan het gebruik van
den Atlas paart, ofschoon dit niet strikt noodig is; intussehen
kunnen beide elkandei' ter opheldering strekken.
Er is rekening gehouden met het nieuwste dat de weten-
schappelijke navorschers opspoorden op dit ruime en zoozeer
tot algemeene ontwikkeling van den geest opwekkende gebied,
ofschoon dit hoogstmoeilijk is, daar nauwgezette onderzoekingen
telkens wijziging aanbrengen.
.1. KUYPEK.
jien Haa«, Febrnari 1881.