Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
39
uit vochtige luchtstroomen geen druppel regen valt, dewijl daartoe
eene afkoeling noodig is.
25. Gekleurde regen. Het reinste regenwater valt in Maart
en April; vandaar zeker de bijgeloovige krachten, welke door
velen aan dat water worden toegekend. Toch moet het vreemd
voorkomen dat zich soms gevallen van sterkgekleurde regen
voordoen, zooals gele regen, door de bijmenging vam bloesem-
stof van verschillende planten, afwisselend naar de hemelstreek
en het seizoen, — of roode, zoogenaamde bloedregen, aan
schimmelplantjes, uiterst kleine insecten en infusoriën toe te
schrijven.
Ook het roode passaatstof, als roodachtigen nevel te voor-
schijn tredende en mijlen gronds bedekkende, behoort hier genoemd
te worden; bij onderzoek bevond men dat dit verschijnsel in
sommige streken van fijn woestijnzand, elders weder van de
overblijfselen van millioenen diertjes en plantjes afkomstig was;
die stofjes zijn zoo licht dat de antipassaat ze uit de heete lucht-
streek over de gewone passaatwinden heen naar de gematigde
streken overbrengt.
26. Electriciteit van de lucht. De in den dampkring aan-
wezige, tot heden onverklaarbare kracht, die den naam van
electriciteit draagt, kenmerkt zich door twee tegenovergestelde
richtingen: eene positieve of aantrekkende in de lucht, in de
onderste lagen en vooral bij onbewolkten hemel, en eene negatieve
of afstootende in de aarde zelve.
De electriciteit schijnt de oorsprong of aanleidende oorzaak te
zijn van een menigte uitwerkselen der natuurkrachten en is dus
ten volle de aandacht waardig, welke de wetenschap haar tegen-
woordig schenkt. Ofschoon wij niettegenstaande hare dagelijksche
nuttige aanwending bijna niets weten van den oorsprong der elec-
triciteit, en zelfs de gissing zeer gewaagd is, dat de wrijving der
in den dampkring zwevende waterblaasjes tegen de lucht de voor-
naamste bron is, zoo meent men het er toch voor te moeten
houden dat ook de electriciteit haar ontstaan bijna uitsluitend
verschuldigd is aan den invloed der zonnestralen op den bodem;
als grondslag van alle verder onderzoek werd aangenomen, dat
de bliksem en daarmee gepaard gaande donder in 't onmetelijk