Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
83
jaar af werd de declinatie westeJ^ en bereikte ia 1S14 het
ma-dmtim Tan 22* 34', sedert nam zg af en bedroeg in 1571
nog ïleehta li* 39.
15. Soorderlieht. Daar de stertte of intensiteit op het noorde-
Jqk hal&ond iets giooter is dan op hei iuidelgt en eene dagel^sdie
en jaarigksche afsrisseling in aUe magnetische Tersctgnselen is
waar te nemen, is het vrg zeker dat de zonnewarmte er in nanw
Terband mee staat, maar borendien mag men niet nit het oog
Terliezen, dat eit door electrisclie stroomen omgord lichaam
magnetisch wordt. Toch bestaat » Terschü in de rerschijnselen,
welke beide krachten ons te zien geven, zoo neemt men tegen-
woordig voor zeker aan, dat het noorderlicht (beter pool li cht
geheeten, omdat er ook ziridwlicht wordt waa^enomen) een
uitvloeisel is van den magnetischen toestand der Aarde. Van
de ongewone sterkte en pracht waarmee dit licht zich aan den
bewoner van poolgewesten voordoet, hebben wg slechts eene
flanwe voorstelling, omdat in warme en gematigde luchtstreken
de verschgning zeldzaam en bovendien veel mind« schitterend
is. Meestal bevindt de kroon of aureool zich 8* of 10* boven
den horizont; de stralen, festoenen, bogen en krommingen schieten
met onbegrgpelijke snelheid door het donker luchtruim, afwis-
selend tusschen lichtgeel, heldergroen, bloedrood en allerlei
tnschensschakeeringen. Bg al die afwisseling nemen die kleuren
telkens weer hare vaste plaatsen onderling in, maar lokken de
bewondering uit van iederen waarnemer.
16. Luchtstroomingen. De luchtstroomingen, welke wij
met den algemeenen naam van winden bestempelen, dienen
om het verstoord evenwicht van den atmosfeer te herstellen.
De in zekere streek der aarde verwarmde lucht zet zich nit,
wordt soortelgk lichter en stijgt opwaarts; die opstijgende lucht
wordt vervangen door horizontaal van ter zgde toestroomende
dichter en kouder lucht, terwijl dier plaats weer wordt ingenomen
door de langzaam dalende , afgekoelde en dus zwaarder geworden
bovenlucht. De natuurkunde leert ons daarvan de beweegredenen
kennen. Zeer duidelijk kan men dat verloop nagaan aan de
zeekusten, vooral in heete landen : het land wordt spoedig ver-
warmd en dan vangt de zeewind aan landwaarts te waaien, om