Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
20
Uit eene oordeelkundige vergelijking van de meegedeelde cijfers
onderling blijkt, dat er landstreken zijn, alwaar de tempera-
tuur hooger is dan het gemiddelde in oorden op dezelfde breedte,
— en weer andere, welke beneden het normaalcijfer blijven;
wij kunnen ons gelukkig achten dat Europa door zijn ligging
en de richting zijner bergverhefBngen tot de begunstigde plek-
ken behoort, en dat er weinig andere streken zijn, welke op
gelijke breedten gelegen zulke gematigde jaargetijden bezitten.
Wij moeten evenwel niet denken dat de temperaturen altijd
een even geregeld verloop hebben; onze ondervinding hebben
wij slechts te raadplegen, om te weten dat er koude en slappe
winters , heete en droge en vochtige zomers zijn, — dat deze
zich zeer onverwacht aanmelden, en er in één woord geen
rekening te maken is op onze seizoenen.
De temperatuur van een land ondergaat evenwel voor zoover
men kon nagaan in verloop van tijden geen belangrijke veran-
dering ; sedert de Israëlieten in Kanaan togen, is daar de tem-
peratuur weinig of niet merkbaar veranderd, evenmin als in
Egypte, hetgeen men uit de voortbrengselen kan opmaken ; ook
Europa ondervond geene wijzigingen sedert den bloeitijd der
Eomeinen. Natuurlijk blijft daarbij buiten rekening de in-
vloed , welken meerdere bebouwing, uitroeiing van wouden of
drooglegging van uitgestrekte moerassen uitoefenen.
13. Temperatuurwisseling naar de hoogte. Thans komen
wij nog eens terug op de verlaging van temperatuur in hoogere
luchtlagen; bij iedere 178,7 meter, welke men stijgt, neemt
deze gemiddeld 1° af, — met dien verstande echter, dat dit nog
al aanmerkelijk verschilt, naarmate men zich vér of minder vér
van de oppervlakte verwijdert, of men de waarneming 's morgens
of 's namiddags doet, en of het stijgen in een warm dan wel
in een koud klimaat plaats grijpt. Doorééngenomen staat iedere
104 meter hoogte in vermindering van warmte gelijk met één
breedtegraad. Wij ondervinden dus bij de bestijging van een
hoogen bergtop denzelfden overgang van warmte tot koude, als
bij een reis van den evenaar tot de noordpool, maar de wij-
zigingen volgen elkander ontzaglijk sueller op.
Waar op de bergen de sneeuwvelden aanvangen, ligt de sneeuw-