Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
16
Op de verbreiding der warmte op zee is ook het drijfijs uit
de Poolzeeën van grooten invloed;' de wintergrenzen strekkeu
zich natuurlijk veel verder uit dan de zomergrenzen, daar er
wel eens ijsbergen tot de breedte der Azoren zijn doorgedron-
gen , en de zomerwarmte ze onvermijdelijk zou hebben doen
smelten; immers leggen zij hun weg uit hooge breedten slechts
langzaam af, nauwlijks een uur afstand per uur gaans. Aan
de zuidelijke poolstreken is veel meer drijfijs dan in de noorde-
lijke, en de scheepvaart om de Kaap de Goede Hoop wordt er
dan ook dikwerf door bemoeilijkt.
11. Isothermen. Al het voorgaande doet ons duidelijk zien
dat er tallooze waarnemingen en ontzaglijk veel helderheid van
geest noodig waren, om op te merken en te boekstaven wat
reeds werd meegedeeld. Dit zou ons nog weinig verder brengen
indien er geen regeling in die waarnemingen bestond; daarom
heeft de wetenschap reeds lang allerwegen gelegenheden geopend
om nauwgezet te bespieden, welke veranderingen de temperatuur
niet alleen jaarlijks maar ook dagelijks ondergaat. Daartoe zijn
reeds vóór jaren op duizende plaatsen metereologische
waarnemingsinrichtingen in 't leven geroepen, wier aantal telkens
uitgebreid wordt, om de aarde eindelijk allerwegen met een
dicht net te omstrengelen. Keeds is men in de gelegenheid ge-
weest orde in den chaos te brengen, zooals o. a. blijkt uit de
isothermlij nen of lijnen van gelijke warmte, welke wij
op kaarten zien afgebeeld.
Door dagelijksche, telken uur herhaalde waarnemingen krijgt
men een overzicht van den gang der temperatuur gedurende het
etmaal. Het middelcijfer van al de dagen eener maand brengt
ons tot de gemiddelde temperatuur dier maand, en zoo kunnen
wij dan weer de maanden tot een jaar verzamelen, of dit op zijne
beurt in seizoenen verdeelen. Weten wij dat in Amsterdam over
een zeker aantal jaren de gemiddelde temperatuur der maanden van
Januari tot December de volgende zijn: J. 0,66, — F. 2,67 —
M. 4,85, — A. 8,96, — M. 13,16, — Jun. 16,95, — Jul.
18,53, — A. 18,50, — S. 15,80, — O. 10,64, — N. 5,51, —
D. 2,71; dan is het zeer eenvoudig er uit te besluiten, dat de
gemiddelde temperatuur 10° bedraagt en tevens dat het verschil