Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
192
Het is niet alleen de rijke en aanzienlijke, die geniet van de
weldaden der beschaving, zelfs de armste vindt er baat bij, tenzij
hij moedwillig oog en oor sluit.
Akkerbouw en veeteelt, houtvesterij en jachtwezen, visscherij,
bergbouw, ziedaar de middelen van voortbrenging;
dat die niet overal in denzelfden toestand van ontwikkeling ver-
keeren, niet overal met evenveel beleid en zorg worden gepleegd,
springt spoedig genoeg in 't oog. De landbouw bijvoorbeeld
vergeet dikwerf dat uitputting volgt op onoordeelkundige be-
bouwing van den grond.
De bearbeiding van de natuurproducten eischt niet minder
zorg en bekwaamheid, wi! zij werkelijk goede resultaten opleveren.
Als hoofdtakken van nijverheid noemen wij de verwerking van
vlas en hennep, wol, katoen, zijde, metaal, leder, papier, glas
en aardewerk, suiker, zout, tabak, zeep, bier, brandewijn, benevens
scheepsbouw en uitrusting; alle overige scharen zich daar rondom
of dienen meer bepaald om de weelde in de hand te werken.
De ruiling van de natuur- en nijverheidsproducten maakt
den grondslag uit van het onderling verkeer der natiën, en daarbij
treedt de inspanning van den geest en de schoone resultaten,
welke door die inspanning worden bereikt, krachtig op den
voorgrond. Die ruiling geschiedt op de volgende wijzen: hetzij door
middel van binnenlandschen handel, namelijk binnenlandschen
omzet van waren, — óf door middel van in- en uitvoerhandel,
dat is aanvoer van vreemde waren tot binnenlandsch verbruik
en vervoer naar het buitenland van binnenlandsche voortbreng-
selen , — óf wel door middel vau tusschen- of doorvoerhandel,
d. i. ruiling van buitenlandsche voortbrengselen in het buitenland ,
gepaard des noods met tijdelijken opslag binnen'slands.
De wegen, die het handelsverkeer inslaat, splitsen zich in het
verkeer te land en in het verkeer te water, — dit laatste weder-
om in zee- en rivierhandel; belangrijken invloed oefenen hierop
uit, in de eerste plaats de toestand, richting en talrijkheid der
wegen van verkeer , met name spoorwegen en kanalen, — en
wat het verkeer ter zee betreft, zekerheidsinrichtingen zooals ha-
vens , bakens, loodsen.