Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
r
I.
190
van den landbouw tot hun erfdeel kozen. Dat hierbij de vrucht-
baarheid van den bodem eene gewichtige rol vervult, spreekt
wel vanzelf; op geen stiefmoederlijk bedeelde plek gronds zal
een landbouwend volk zich bij voorkeur vestigen, — daar wordt
ook niet licht eene sterke bevolking te voorschijn geroepen.
127. Invloed der beschaving. Deze drie groepen staan
op zeer verschillende trappen van ontwikkeling: de jagers en
visschers staan stellig op de laagste trede; — de nomaden staan
reeds veel hooger en hebben dit waarschijnlijk te danken aan
hun meestal vreedzaam bedrijf, ofschoon hun geaardheid ook
zeer verschillend is. Zoodra de mensch echter de laatste trede be-
klimt en tot den landbouw zijn toevlucht heeft genomen, betreedt
hij een geheel anderen grond; de deur van alle verdere ontwik-
keling en beschaving staat dan geopend voor hem ; dan eerst
leert hij den eigendom waardeeren . — dan eerst bespeurt hij
dat elke ontdekking of waarneming hem duurzame lotsverbete-
ring verzekert, —• dan eerst Jbegrijpt hij de waarde van het sa-
menwonen, waaruit zich langzamerhand de geregelde maatschap-
pij ■ pij ontwikkelt. Alle eenigermate ontwikkelde natiën drijven der-
■ halve akkerbouw, ofschoon alle bij lange na nog niet op de-
t V zelfde hoogte zijn geklommen.
^ Groot is de invloed der beschaving op de ontwikkeling,
het w e 1 z ij n en de w e 1 v a a r t der volkeren; op elke bladzijde
der geschiedenis kunnen wij het lezen, hoe de macht en de
invloed steeds het eigendom was der beschaafste volken, die in
den kamp tegen ruw geweld slechts zeldzaam voor diens overmacht,
en dan nog meestal tijdelijk, behoefden te bukken; en geen
wonder, de ware beschaving is de vrucht van orde, overleg,
ervaring en geestkracht, waar deze samenwonen en tijd hebben
zich te ontwikkelen tot een goed geheel, däär is de grond gelegd
tot eeue machtige menschenmaatschappij, — däär begrijpen allen,
dat het algemeen welzijn aller belang is, — däär deelt ieder
in meerdere of mindere mate in de welvaart, die er het onver-
mijdelijk gevolg van is.
De invloed der beschaving zien wij allerwege, wäär wij deu
blik wenden: Europa heeft aan haar macht, grootheid en
rijkdom te danken; zij deed koloniën stichten en tot ontwikkeling
> - i
'i '"-J