Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
188
9. Vrees voor natuurkrachten en booze geesten, gepaard aan
toovenarij en waarzeggerij, maar desniettegenstaande toch een
begrip van onsterfelijkheid, vindt men algemeen onder de Po-
lynesische en Australische volkeren.
Men schat het aantal belijders op: 400 millioen Christenen,
waarvan de helft Eoomsch-Katholieken, ruim 110 mill. Protes-
tanten, en 90 mill. Griekschen; - 7 mill. Israëlieten130 mill.
Mohammedanen; - 150 mill. Bramaïsten; - 525 Boeddaïsten; - de
overigen Heidenen.
127. De mensch in verband tot klimaat en bodem. Voor
de eenheid van afstamming van het menschdom pleit
de omstandigheid, dat de eerste mensch moet geboren zijn op
een vruchtbaren bodem, in een warm gematigd kli-
maat, zoodat zijne behoeften zich tot het miustmogelijke be-
perkten en gemakkelijk konden bevredigd worden; een nieuw
menschenpaar, in gedachte verplaatst in de koude poolstreken
of op den schralen bodem van Nieuw-Holland, zien wij in
onze verbeelding reeds omkomen van kommer, koude of gebrek.
Het is zeer verklaarbaar, dat wij de invloedrijkste, welva-
rendste ontwikkeldste natiën aantreffen in de gematigde lucht-
streken , en wel in den koelen gordel; immers däär vond de
mensch voldoende belooning voor zijn arbeid en zijn doorzicht,
mits h ij met overleg arbeidde. In het zuiden bracht
de gemakkelijke bevrediging van zijne behoeften hem tot zor-
geloosheid , en van deze tot vadsigheid, terwijl daarentegen in
het noorden de strijd om te blijven leven, om in zijne nood-
zakelijke behoeften te voorzien, zooveel inspanning vorderde , dat
er voor verdere ontwikkeling geen tijd of gelegenheid overbleef.
Van weinig minder belang dan het klimaat is de bodem;
zandvlakten en zoutsteppen onder de heerlijkste luchtgesteldheid
kunnen ook geen menschen, althans geen noemenswaardige be-
volking, herbergen ; maar al is de bodem vruchtbaar, zoo hangt
het nog van den aard der flora af, of de vereischten al dan
niet aanwezig zijn, om aan de bevolking een gastvrij verblijf te
verzekeren.
Het verband tusschen klimaat en bodem en den mensch is
derhalve niet te miskennen; beider invloed is alles afdoend.