Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
185
éénlettergrepige talen , samenkoppeling s-talen
(agglutinatie talen) en v e r b u i g i n g s-talen.
Tot de éénlettergrepige talen behooren hoofdzakelijk:
de Chineeselie, Tibetaansche, Achter-Indische en Himalaja-talen.
Tot de s a m enk O pp elings-talen: de Drawidische, Joegro-
Japansche (Turksch, Finsch, Samojeedsch, Mongoolsch, Japansch),
Australische, Amerikaansche, Afrikaansche (in Middel-, West-
en Zuid-Afrika), Maleische, Kaukasische en Baskische talen.
Tot de verbuiging s-talen, het geschiktst om denkbeel-
den nauwkeurig voor te stellen:
1. De Indo Ger 1 Germanen, Slaven, Kelten, Italianen,
maansche taal- ! tt n t ••■ u- t
^ I Hellenen, Iraniers en Hmdoes.
Slam. I
2. De Semitische i Armeniërs, Syriërs, Hebreeërs, Arabie-
taalstam. I ren, Ethiopiërs in Noordoost-Afrika.
3. De Ghamitische Galla's, Somali's en andere Oost-
taalstam. Afrikaansche volkeren.
Wij zien hieruit dat onze indeeling in rassen wel niet vol-
komen sluit met deze ouderscheiding naar de talen, maar dat
er toch wel degelijk een verband tusschen te bespeuren is.
126. De Godsdiensten. Gelijk de talen zich wijzigden door
onderling verkeer en vooruitgang in beschaving der volkeren,
weten wij ook dat in verloop der eeuwen de godsdiensten zich
gewijzigd en ontwikkeld hebben; maar desniettegenstaande behoort
de godsdienst, wat zijn oorsprong betreft, tot die ge-
voelens, welke aan den mensch onafscheidelijk verbonden zijn,
hetzij hij in den natuurstaat rondzwerft, hetzij hij in maat-
schappijen vereenigd een geregeld, veredelend leven leidt. Veilig
mag men aannemen, dat er geen volk bestaat zonder eenig
denkbeeld van godsdienst.
De hoofdonderscheiding is in belijders van één God of
yan meerdere goden; al de laatstbedoelden worden wel
eens met den algemeenen naam van Heidenen bestempeld, maar
ons bedunkens is die benaming gevoeglijker alleen toepasselijk
op de allerlaagste trappen.
Onze voorstelling van God is afhankelijk van de
mate onzer ontwikkeling, en die voorstelling heeft op den