Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
13
wereldruimte mede, welke kouder moet zijn dan de koudste tem-
peratuur die men ooit op de Aarde waarnam (te Jakoetsk — 60°).
Daar de warmte stijgt met de hooger klimmende zon en wordt
uitgestraald of weggevoerd zoodra deze verdwijnt, gaat de meeste
weer verloren, zoodat tegen zons-opgang de koelste tijd van den
geteelen dag invalt.
Die sneUe uitstraling van de warmte is noodwendig veel sterker
op den kalen bodem dan in dicht bewassen oorden , maar evenzeer
gaat hier ook de verwarming veel langzamer in 't werk, zoodat
dit zelfs invloed uitoefent op het klimaat; wederom een reden,
dat niet alle op dezelfde breedten gelegen landen dezelfde warmte
bezitten. De meeste invloed wordt in dit opzicht echter uitge-
oefend door de groote afwisseling welke de vorm van vastland
en oceaan bezit: de groote wateroppervlakten verkoelen toch zoo
langzaam, en die langzame afkoeling werkt zoo merkbaar op de
atmosfeer, welke er boven gelegen is, dat eilanden en kustlanden
meestal een veel gematigder klimaat bezitten dan de binnenlanden
der groote vastlanden: met andere woorden, de zomerhitte is er
meer getemperd en de winterkoude is zoo streng niet.
Niet overal is dit even merkbaar, omdat de zee- de luchtstroo-
mingen hierin weder groote afwisseling brengen; de westelijke
kusten van het noordelijk halfrond zijn in dit opzicht veel meer
begunstigd dan de oostelijke. Wij zagen dit reeds toen wij de
gemiddelde jaarwarmte van Hamburg, Bamaul en Nikolajewsk
onderling vergeleken; maar nog duidelijker springt dit in 't
oog als men de zomer- en winter-temperatunr dier steden nagaat:
Hamburg Barnaul Nicolajewsk
Zomer: 16,4« 17,6° 14,9«
Winter: 0,5° —17,2° —21,3°.
Daar westelijk Europa in de richting van warme winden en
zeestroomingen ligt en de oostelijke Aziatische kusten daaren-
tegen aan de heerschende noordelijke koude winden zijn bloot-
gesteld, is intusschen de opheldering spoedig gevonden.
9. Verwarming van den bodem. Het spreekt vanzelf dat
de vaste bodem tot veel hooger graad wordt verhit dan de op
hem rustende dampkring. Het zand der Sahara verhit zich bijv.
tot meer dan 70°; ook aan de Kaap de Goede Hoop werd zulk