Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
120
men ontgint geen mijn wanneer de erts minder metaal bevat
dan I bij ijzer, jV bij zink, yV bij lood, rf^ bij koper,
T^vn bij zilver, nriiTTri bij goud; dat men het metaal weleene
gedegen, dat is in onvermengden toestand vindt, bleek meermalen,
vooral wat het goud in kwartsbeddingen betreft, doch men doet
het best zich daar geen te weeldrig denkbeeld van voor te
■stellen. Het aanwezig zijn van zulke ertslegeringen is aan geen
Tasten regel onderworpen, onder alle hemelstreken komen ze
voor, men behoeft slechts aan Mexico, Peru, Californië en den
Oeral te denken, zoodat van regelmaat weinig of geen sprake is.
Geheel anders is het gesteld met andere delfstoffen: de s t e e n-
kOilen, geheel op ziohzelve lagen vormend, liggen veel gere-
gelder in de bekkens verspreid of bedekken soms de andere
gesteenten, zoodat zij de bovenste laag uitmaken, hoewel tot
de vroegste formatiën behoorende. Dat de steenkool, vóórdat
sij in haar verkoolden toestand overging, een weeke brei moet
zijn geweest, lijdt geen twijfel meer, en als die weeke massa
aan grooten druk is blootgesteld, stroomt op vele plaatsen de
steenolie (petroleum) in ongelooflijke hoeveelheden uit den bo<lem,
zoodra slechts een uitgang is geboord.
Minder gewichtig is de bruinkool, die in uitgestrekte
beddingen vooral in Duitschland voorkomt; zij is van veel jon-
ger oorsprong. De anthraciet, ruim zooveel brandbare
bestanddeelen bevattend als de steenkool, is schaarscher en
komt alleen in de oudste steenformatiën voor.
Tot dezelfde vorming, maar een veel geringer graad van
verandering ondergaan hebbende, behooren de v eenbeddin-
gen; de turf is stellig de jongste der |)lantverkolingeai, welke
zelfs onder onze oogen plaats grijpt. Het veen ligt op de
»ppervlakte van de aardkorst.
Het zout wordt op geheel andere plaatsen gevonden; hetz\j
.dat men afdaalt tot de grenzen van het primitieve en secun-
4aire gebergte, zooals in Eusland en de Kirgiezen-steppen, —r
hetzij dat men in de tertiaire formatie onuitputtelijke , 400 meter
dikke lagen vindt, zooals aan den noordelijken voet der Kar-
paten, bij Wieliczka het geval is, — of wel dat men, door
iCene zwakke zoutbron op den weg geleid, de rijke steenzout-