Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
mm
118
zooals men nergens aanschouwt; vooral merkwaardig wanneer
eene uitbarsting ophanden of bereids begonnen is, doch dan
wagen er zich slechts weinigen aan, want al meent men voor
oogenblikkelijk gevaar gevrijwaard te zijn , zoo kan evenwel eene
verandering van den 'wind of de opening eener nieuwe kloof
alle kansen van behoud vernietigen.
90. Aardbevingen. Nog ontzettender dan de vulcanische
uitbarstingen zijn de daaraan innig verbonden aardbevingen,
de voelbare en meermaals zichtbare bevingen, of schokken van
een gedeelte der aardkorst; zij worden ook aan de werking van
onderaardsche hitte en gasvorming toegeschreven en begeleiden
dikwerf de pasgenoemde uitbarstingen; maar treden ze op zich-
zelve op, dan zijn ze merkwaardig genoeg gemeenlijk nog veel
heftiger en uitgebreider. Een zeldzaam verschijnsel is eene aard-
beving niet, maar gelukkig zijn de meesten zoo zwak, dat de
ongeoefende er kwalijk iets van bespeurt, terwijl die kracht kan
klimmen tot eene verwoesting van al wat zich op de opper-
vlakte bevindt en eene verzinking van geheele landstreken.
91. Uitwerking van de aardbevingen. Gewoonlijk zijn
aan de aardbevingen nog andere eigenaardige verschijnselen ver-
bonden , met name onderaardsche geluiden, zooals ruisschen,
bruisen, rommelen of donderen, voorts electrische licht-ontla-
dingen en het opstijgen van dampen. Bij zeebevingen of onder-
zeesche aardbevingen gevoelen de schepen een stoot alsof zij
aan den grond waren gevaren, terwijl de watermassa geen gol-
vende maar eene sidderende beweging krijgt. Aan de kusten heeft
die beweging echter ontzettende gevolgen ; nadat het water door
den eersten schok van het strand loopt, keert het spoedig met
zooveel geweld terug, dat niets zijne kracht weerstaat en schepen
hoog op de kust sreworpen worden; men kan die werking niet
beter vergelijken dan bij de beweging van water in een half-
gevulden schotel: in het midden blijft het betrekkelijk rustig,
terwijl het de boorden overstroomt zoodra men er tegen stoot;
op dezelfde wijze doet zulk een aardbevingsvloed zich aan alle
kusten van den Oceaan gevoelen. Bij de aardbeving van Lis-
sabon in 1755 merkte men op, dat de golving zich binnen
uur tot in West-Indië voortplantte.