Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
113
86. Vulcanen. Eene geheele andete oorzaak van wijziging
des aardbodems moeten wij thans beschrijven; zagen wij zoo
even tallooze kleine diertjes langzaam maar zeker arbeiden en
zoodoende ongehoorde werkstukken volvoeren, alle zekerheid
wordt däär gemist waar wij ons nu heenwenden, het gebied der
vulcanen en der daaraan nauw verbonden aardbevingen.
Vulcanen zijn de veiligheidskleppen der Aarde, zeide een groot
man onzes inziens te recht, maar toch door velen niet onbe-
streden. Als vulcanen worden die bergen aangeduid , bij
welke uitbarstingsverschijnselen worden waargenomen; de opening
op den top of aan de helling, waardoor de gemeenschap van
den vulcanischen haard met het luchtruim wordt onderhouden,
heet krater, en de vaste of gloeiend-vloeibare steenmassa's,
die worden uitgeworpen of uit den krater stroomen, noemt men
lava. Allereerst moet onderscheid gemaakt worden tusschen
werkende en uitgebluschte vulcanen; jammer genoeg is die grens
echter onmogelijk juist te trekken, want slechts enkele werpen
onafgebroken rook, vlammen, asch of lava uit, vele doen dit
bij korte, andere bij zeer lange tusschenpoozen; de Vesuvius is
tegenwoordig bijna onverpoosd werkzaam, en vóór 1631 was
hij 3 eeuwen lang rustig.
De eigentlijke uitbarstingen zijn bij alle werkende vuurspu-
wende bergen tusschenpoozend, dat is, elk tijdperk van geheele
of gedeeltelijke werkzaamheid wordt afgewisseld door tijden van
volkomen rust, als wanneer er geen onderscheid is waar te nemen
tusschen een werkenden en een uitgedoofden vulcaan. Bij eene
gematigde werking bespeurt men gemeenlijk slechts gas-ontladin-
gen, met name het uitstroomen van waterdamp in witte wolken
boven den top. Buitengewone werking bestaat in het ontlasten
van gloeiende vaste of vloeibare stoffen, het vuur spuwen. Deze
losbarstingen herhalen zich nä korter of langer tijdverloop, en
die tusschenpoozing merkt men op bij alle vulcanische werkingen;
de tijdvakken van rust zijn zeer verschillend.
Eene opsomming van alle vulcanen is een lastig werk, vooral
omdat er een aantal landstreken zijn, alwaar eene menigte kleine,
uitgebluschte kraters aanwezig zijn, die vroeger gewis eene meer
8