Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
in
84. Ryzing en daling. Het is tegenwoordig vrij stellig
bewezen, dat een groot gedeelte der vaste oppervlakte onzer
Aarde gestadig, hoewel langzaam en dus bijna onmerkbaar
daalt, en een ander gedeelte even raadselachtig r ij s t. Het
spreekt van zelf dat dit het best, ja bijna uitsluitend, aan de
zeekusten kan worden waargenomen, omdat men daM het zekerst
punt van vergelijking heeft; dat wij het raadselachtig noemen,
is zoo vreemd niet, want te vergeefs vorscht de wetenschap
naar de oorzaak.
Het verschijnsel wordt nog raadselachtiger door de omstan-
digheid, dat er enkele oorden zijn aan te wijzen, alwaar blijkbaar
eene elkander afwisselende daling en rijzing plaats grijpt, zooals
de ruïnen van den Serapistempel aan de Golf van Napels duidelijk
bewijzen. Sedert onze Christelijke tijdrekening is de grondslag
van dien tempel voorheen zoodanig gezonken, dat de overgebleven
kolommen ter hoogte van ongeveer 3 meter door eene soort van
schelpdieren (steenboorders) zijn doorknaagd, terwijl de bodem
thans weer veel gerezen is, zoodat de grondslag bijna geheel
boven den waterspiegel te voorschijn komt. Dat eene opheffing
steeds eene verzinking op eene andere tegenoverliggende of niet
vér verwijderde kust tengevolge heeft, wordt door de volgende
voorbeelden verduidelijkt; tegenover de daling van Zuid- en
West-Groenland staat eene rijzing van Labrador en New-Pound-
land; tegenover de rijzing van Skandinavië vinden wij eene
daling van de geheele noordkust van Duitschland, Jutland en
Nederland. Men make zich echter niet noodeloos bevreesd, want
de rijzing van den bodem in Zuid-Zweden bedraagt slechts ruim
één meter in eene eeuw, en de daling onzer kusten geschiedt
nog langzamer; er is dus tijd genoeg over om desgevorderd
de dijken te versterken.
Dat de geheele eilandwereld van den Grooten Oceaan voortdurend
daalt, leert ons de koraalbouw, waaromtrent wij nu eenige op-
helderingen zullen geyen.
85. Koraal-bouw. In vroeger eeuwen waren het ontelbare
schelpdieren, wier lichaam verging en genoegzaam spoorloos
verdween, doch welker woningen de geweldige lagen van kalk,
krijt en gips vormden, die thans eene zoo belangrijke plaats in