Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
108
en omvat het geheele samenstel, zoodat hoogstwaarschijnlijk de
meeste, zoo niet alle enkelvoudige bestanddeelen van de aard-
korst bekend zijn; deze bepalen zich tot een 68-tal, maar men
staat verwonderd te vernemen, dat de tamelijk groote verschei-
denheid van rotsen en gesteenten gemeenlijk uit onderling zeer
weinig verschillende verbindingen bestaan. Hunne eigenaardig-
heid bestaat dus hoofdzakelijk in het verschil tusschen de hoe-
veelheden grondstoffen, welke scheikundig zijn saamgevoegd.
Keeren wij nu terug tot de gestolte, kristalvormige grondlaag.
Gneis is waarschijnlijk het allereerst gevormd gesteente: eerst
later werden door gemeenschappelijken invloed van hitte en
water de leilagen geboren, die den grondslag van boven ver-
sterkten ; doch er heerschte geen rust: schokken , stooten, in-
krimping door afkoeling, opborreling van de gloeiende kern
van den aardbol verstoorden die; telkens hieven deze massa's
de dunne bedekking omhoog, doorbraken haar en vormden
zoo hoogten en laagten. Vooral het graniet speelde daarbij eene
aanzienlijke rol; weinig verschillend van het gneis, verheft het
zich dikwerf tot de hoogste gebergten en heeft een zeer afwis-
selend voorkomen, dan eens regelmatige bergtoppen vormend,
dan weder door verwering in fantastische groepen verrijzend.
Bijna gelijksoortig aan het graniet zijn het syeniet, porfier,
groensteen en trachiet, benevens enkele andere eruptieve (uit-
barstings-) rotsvormingen van dat vroege tijdvak der wereldge-
schiedenis , die bepaald te onderscheiden zijn van de veel minder
krachtige vulcanische uitb;irstingen van latere tijden, toen de
aardkorst meer stevigheid had erlangd. De reeds genoemde steen-
vormingen oefenden alle eenen grooten invloed uit op de samen-
stelling der métamorphische gesteenten, welke zeer zeker
eene afzonderlijke vermelding verdienen, wegens de belangrijkheid
hunner lagen en hunne menigvuldigheid: uit anderen ontstaan
door hitte, wrijving, afspoeling, verwering, druk of omzetting
in het water, liggen zij boven de oorspronkelijke gesteenten,
tusschen en op de watervormingen der jongere tijdperken verspreid;
wij noemen er van: den zandsteen in zijn verschillenden bouw,
als gewone loskorrelige zandsteen of conglomeraat, als molasse
of kiezelige zandsteen, als nagelflu wanneer hij zeer grof en