Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
m

107
81. Laatste formatiën. Wij zijn nu genaderd tot het
diluviale tijdperk, in welks verloop waarschijnlijk de eerste
mensch optrad. De diluviaalvormiug, vermoedelijk toe te schrijven
aan ontzettende overstroomingen, die zich van de poolstreken
noord- en zuidwaarts verspreidden, bestaat uit rolsteenen, zwerf-
blokken, zwavel, leem, zand, klei en mergel, bedekt alle an-
deren en hare bedding maakt de bovenste, losse steenlaag uit.
Van de zwerfblokken spraken wij reeds vroeger; in het diluvium
vindt men voorts, vooral daar waar het de holen van het kalk-
gebergte vulde, eene groote menigte beenderen van veelal uit-
gestorven dieren, doch die slechts weinig van de tegenwoordig
levenden verschillen, zooals de holenbeer, de hyena, de mastodon,
de mammoet en de reuzeuluiaard; reeds eenige malen heeft
men er in de laatste jaren ook menschenbeenderen in opge-
spoord.
Alle latere aanspoelingen en aanslibbingen, verweringen en
scheikundige herscheppingen behooren tot den tegenwoordigen
of historischen tijd, en dragen den naam van alluvium; die
laag bevat vooral gruis, fijn zand, leem, koraalreven, turfveenen,
talrijke overblijfselen van allerlei planten en dieren, en vormt
den bebouwbaren en beganen grond.
82. Ongeregelde ligging. Niets ware eenvoudiger dan eene
studie der geologie, indien al die lagen overal in geregelde orde
voorkwamen; maar zoo is het volstrekt niet, en dit noodzaakt
ons thans weer terug te keeren tot de oorspronkelijke gesteen-
ten of de door hitte gevormde en toen gestolte kristalvormige
grondlaag, die geschat wordt wel t w e e - d e r d e n van de ge-
heele aardschors uit te maken en zich van de grootste diepte
verheft tot de hoogste kammen en toppen.
ïot recht verstand dient vooraf te gaan, dat de vaste aard-
korst volgens de nauwgezetste waarnemingen betrekkelijk zeer
dun is; men schat de dikte op nauwlijks 2^ geogr. mijl, der-
halve nog geen 700ste gedeelte van de middellijn. Toch vermag
de mensch niet, om zelfs tot zulk eene diepte door te dringen,
omdat de toenemende hitte dit bepaald belet; doch door de
opheffing van eenige en de verzinking van andere lagen dringt
de blik van den wetenschappelijken mensch oneindig verder door.
113