Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page

106
80 Bezonken gesteenten. Daar boven legerden zich de
slechts langzaam in het water afgezette vlotgebergten, die vol-
strekt geen kristalvorraigen bouw bezitten, maar kennelijk in
lagen, de een na den ander boven elkander, bezonken zijn.
De onderste of oudste dier watervormingen is de
grauwacke, op welker samenstelling de hitte van de kern nog
ongetwijfeld grooten invloed uitoefende, en die daarom den
naam van het overgangsgebergte draagt: zandsteen, lei
en kalksteen zijn er de hoofdbestandeelen van. Hierin vindt
men de allereerste overblijfselen van het bewerktuigd leven, in
versteenden toestand: eigenaardige halmplanten, enkele varens en
houtgewassen, eindelijk zeedieren, zooals koralen, haarsterren,
schelpen en sommige gepantserde visschen en haaien.
Nog was de inwendige gloedmassa volstrekt niet in rust;
breede stukken van de jeugdige bekleeding werden weggerukt,
verschoven en door elkander geworpen, zoodat ze zich weieens
rechtstandig overeind richtten. Op die wijze verrezen nieuwe
gebergten of breidden de eilanden zich uit; de door de spleten
en kloven dringende hitte verwarmde de atmosfeer en dit, ge-
paard aan rijkelijke verdamping van het water en het onop-
houdelijk opstijgen van koolzuur uit het binnenste der Aarde,
riep den weelderigsten wasdom in 't leven; de bosschen woe-
kerden steeds voort op de plekken waar hunne voorgangers be-
reids afgestorven waren, gelijk wij thans nog in de keerkrings-
landen zien gebeuren; in zeer vochtige streken vormden zich
turfbeddingen. Door menigvuldige geweldige veranderingen
aan de oppervlakte zonken die lagen van allerlei vergane planten
naar beneden, of zij werden door onderaardsche doorbraken over-
dekt en verzwolgen door het water, dat die doorbraken verplaat-
sten : toch bloeide ras weer een nieuw woud op de plaats van
liet vroegere; de steeukolenbeddingen, die tegenwoordig zulk eene
groote rol spelen, zijn dergelijke wouden, maar in verkoolden
toestand. Die steenkoolbeddingen van allerlei dikte wisselen
telkens af met banken of lagen van zandsteen, lei, leem en kalk,
te zamen het graf eener plantenschepping van onmetelijke kracht
en pracht; immers 25 meter hocge varenboomeu en allerlei palm-
soorten geven daar getuigenis van. De dierlijke versleeningen