Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
103
voortgestuwde lucht door hare drukking niet alleen menschen en
dieren, maar ook huizen en krachtvolle boomen omwerpt of
voortsleurt.
De menschen, die door zulke lavvienen werden overstelpt,
vinden meestal den dood te midden der saamgepakte sneeuw,
hetzij door verstikking, hetzij doordien zij verpletterd worden.
Doorgaans ontstaan zij onverwacht uit zichzelve, en ieder
reiziger in het Zwitsersch hoogland heeft dit kunnen opmerken,
wanneer hij op een zomerschen middag zijn blik van den Wennger-
alp liet weiden over het trotsche schouwspel, dat de Jungfrau
aanbiedt; het oor ontvangt den eersten indruk, want men hoort
het donderend geraas der lawienen, welke hemelsbreed toch
eenige uren verwijderd zijn, maar er behoort een geoefend oog
en oor toe om de oorzaak van dat geluid te ontdekken; de
gids wijst doorgaans nog juist bij tijds de plek aan, waar men
de lawienen ziet neerstorten. Meestal kan men zich dan geen
denkbeeld vormen, dat zulk eene schijnbaar kleine sneeuwver-
plaatsing met zooveel geweld gepaard gaat.
78. Bergstortingen. Indien rotsmassa's losgaan in plaats
van sneeuw- of ijslagen, ontstaan er bergstortingen, die soms
zoo geweldig zijn, dat ze dorpen en velden overdekken en ver-
woesten. Dit gebeurt alleen däär waar rotslagen van verschil-
lende formatiën in hellende richting tegen elkander leunen of
op elkander gestapeld zijn. Regen en sneeuwwater dringen door
aanvankelijk kleine scheuren en spleten telkens dieper tusschen
de steenlagen door, zetten zich uit door bevriezing en helpen
de onderlaag verweren ; eindelijk bestaat er geen voldoend ver-
band meer, de bovenlaag gaat aan 't glijden, niets kan hare
kracht noch hare vaart stuiten, en op die wijze werden nä den
vochtigen zomer van 1806 de dorpen Goldau , Lowerz en Busin-
gen, met een paar gehuchten en wel 500 menschen, onder een
gedeelte van den top van de Rufi in het kanton Schwyz bedolven.
Men zou allicht meenen dat de mensch zich door zulke ont-
zettende voorvallen liet waarschuwen , maar daarvoor schijnt nog
meer noodig te wezen; immers wordt ons in datzelfde Zwitser-
land meer dan ééne plek aangewezen, alwaar vermoedelijk een
gelijksoortig ongeluk dreigt en de bevolking evenwel blijft verwijlen.