Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
86
A. Staats-inrichting.
§ 70. Uit het medegedeelde blijkt duidelijk, dat het
een voorrecht is in een beschaafd land te leven,
en dit zal te eerder worden toegestemd als wij met de in-
richting van het staatsbestuur kennis hebben gemaakt; däär
is men niet aan de bandeloosheid van het volk overgelaten
en de despotieke willekeur is er onbekend, want in al zulke
landen is der Regeering door vaste regelen de te bewande-
len weg aangewezen.
Evenals in de meeste Europeesche landen is in Ne-
derland het opperbestuur iu handen van een erfelijk
vorst, bij ons den titel van Koning voerende, en iu die
betrekking volgens de wet onschendbaar; boven de meeste
andere natiën heeft de onze het voorrecht een regeerend
Stamhuis te bezitten, dat sedert de lOf^« eeuw lief en leed
met het Nederlandsche volk deelt, — dat verscheidene zijner
leden in den vryheidskamp voor vaderland en volk zag sneu-
velen,— dat beroemde helden en niet minder beroemde
staatslieden heeft opgeleverd, die alle hunne krachten en
vermogens aan de welvaart van ons volk wijdden, — dat in
tijden van gevaar steeds bereid was zich aan de spitse te
stellen, en dat dus volkomen de liefde, het vertrouwen
en de dankbaarheid verdient, die het Nederlandsche volk
het Stamhuis van Oranje-Nassau toedraagt. Bekroon
is erfelgk in de mannelgke linie van dit stamhuis, en de vermoe-
delijke troon-opvolger voert den titel van Prins van Oranj e.
§ 71. De Koning heeft het recht van oorlogverklaren
en van het maken en bekrachtigen van vredes- en andere
verdragen met vreemde mogendheden; hij heeft het opper-
bestuur der buitenlandsche betrekkingen en der koloniën; het
oppergezag over zee- en landmacht; hij benoemt en ontslaat
alle ambtenaren van de hoogere rangen, dit laatste voorzoover
zij niet voor het leven zijn aangesteld; hij heeft het recht van
gratie van gerechtelijke straffen, draagt de wetten voor, welke
nieuw ontworpen worden, en bezit de uitvoerende macht.
De macht des Konings is echter verre van onbeperkt:
evenals in alle werkelijk beschaafde landen is eene grondwet
aanwezig, waaraan deze opperbestuurder zoowel als alle andere
burgers van den Staat onderworpen is; volgens deze grond-
wet gaat de Koning by alle gewichtige voorstellen te rade