Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
78
van verre volgen. In 1877 kwamen 8116 schepen met onge-
veer 3 000000 tonf) inhoud binnen, en 4936 schepen met
1 800000 ton inhoud verlieten de havens; de vaartuigen in
ballast zijn hierbij buiten rekening gelaten. Voegt men hierbij
de 20500 schepen met byna 2 400000 ton, welke geladen
langs de rivieren binnenkwamen, en de 11850 schepen met
ruim 1 500000 ton die geladen stroomopwaarts de grenzen
passeerden, dan kan men zich eenigermate een denkbeeld van
den belangryken omzet maken. Nog duidelijker spreken de cijfers
der in- en uitgevoerde waarden: de algemeene invoer bedroeg
in datzelfde jaar 6956 millioen kilogram, de algemeene uit-
voer 3510 millioen kilogram, de doorvoer 1193 millioen
kilogram; de invoer tot verbruik ƒ683000000.— en de
uitvoer uit het vrije verkeer/515 000000.—, dus iets meer
dan in de voorafgaande jaren.
§ 64. Onze handel strekt zich uit tot bijna alle Euro-
peesche havens, de meeste handelslanden en onze
overzeesche bezittingen; het grootste aandeel in het
verkeer ter zee komt, wat de tonnemaat betreft, op Groot-
Britanje, Noorwegen, Java en Rusland, maar als
men de belangrijkheid der totale in- en uitgevoerde waarde
nagaat, dan blijkt dat de buitenlandsche handelsomzet hoofd-
zakelgk plaatsgrgpt, by den invoer: met Groot-B rit anje,
het Tolverbond, België, Ja va, Frankrij k, Rusland
en de Vereenigde Staten van Noord-Amerika, — by
by den uitvoer: methet Tolverbond, Groot-Britanj e,
België, Java enz.. Frankrijk, Rusland en de Ver-
eenigde Staten van Noord-Amerika; waaruit
reeds dadelijk blijkt, dat wij naar het eene land meer
uitvoeren, uit een ander weder meer invoeren, en dit niet
altyd in verband staat tot de gebezigde scheepsruimte; eene
lading Noordsch hout heeft dan ook niet dezelfde waarde als
eene even groote lading koloniale waren, specerijen, manu-
fakturen of verfstoffen. Ofschoon het onmogelijk is al de ar-
tikelen op te noemen waarin onze kooplieden handeldrijven,
zoo worden hier enkele vermeld in volgorde hunner belang-
rijkheid naar de waarde; by den invoer: ijzer (ruw), dro-
gerijen, koiïie, suiker, katoenen garens, ruwe katoen , rijst,
goud en zilver, tarwe, steenkolen, rogge, katoenen manu-
t) Een register-ton = 2,83 11'.