Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
76
wyl in andere landen deze rubiek ook voor een goed deel
aan mijnwerken is toegewijd, hebben wij hier alleen te
herinneren aan hetgeen reeds vermeld is van de turfveen-
derg, de enkele steenkolenmgnen (zie § 57) en de
ij z eroer-graverg in het Graafschap Zutfen en het
oosten van Noordbrabant.
§ 61. Nederland is door den handel groot geworden,
zegt men algemeen, en zeer zeker hebben de steden er ha-
ren groei en bloei aan te danken; nog is ons aandeel in den
wereldhandel hoogstbelangrijk, al overtreft G r o o t-B r i t a n j e
ons tienvoudig, maar het algemeen verkeer wast steeds aan,
de behoeften worden telkens grooter en veelvuldiger, en daar-
om kunnen ook wij bloeien al nemen anderen nevens ons
toe; doch hoe gewichtig het buitenlandsch verkeer voor de wel-
vaart moge wezen, het binnenlandsch vertier is nog altgd
van meer belang, en juist omtrent dit aanzienlgk deel van
onzen handel mist men alle opgaven, elk punt van vergelij-
king, tenzij men zich wil vergenoegen met het in § 31 om-
trent het scheepsverkeer medegedeelde of met een blik op het-
geen ter markt wordt aangevoerd; doch niet alles wordt
met scheepsgelegenheid af- eu aangevoerd, duizende vrachtwa-
gens zgn dagelgks indeweêr, en niet alles wordt op de mark-
ten verhandeld, sedert de boer aan een agent aflevert of zelf
zgne produkten verscheept.
§ 62. In de eerste plaats komen de reeds genoemde hoofd-
voortbrengselen van veeteelt en landbouw in aanmerking,
en als wij dan enkele cijfers mededeelen, zal men zich kun-
nen voorstellen van hoeveel belang goede wegen eu vaarten
voor het binnenland zijn: te Gorkum en Hoorn worden
jaarlgks groote veemarkten gehouden, waarop in ieder der
beide plaatsen wel 10000 tot 13000 stuks koeien worden
verhandeld; te Barneveld worden jaarlijks meer dan 20000
schapen ter markt gebracht. Te Alkmaar werden op de
kaasmarkten aangebracht in 1874 ruim 4-/, millioen, te Hoorn
ruim 2 Vg millioen kilogram kaas, te Delft 725000 kilo-
garm boter en 900000 kilogram kaas, te Meppel meer dan
iVo millioen kilogram boter, in de Friesehe steden, —
Leeuwarden en Sneek in de eerste plaats, — 4 ä 5 mil-
lioen kilogram boter en nog meer dan 1 millioen kilogram kaas.
Op de vijf hoofdmarktplaatsen van Overgsel, — Zwolle,
Deventer, Kampen, Steenwijk, Almelo, — kwam ruim