Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
75
te Delft, Breda en Hilversum, in laatstgenoemde plaats
met koehaarspinnery en katoenspinnerijen -weverij ver-
eenigd : wel 2500 personen vinden er een middel van be-
staan in; — ruim zooveel vermaardheid hebben de goud-
en zilversmederijen, waarvan het aantal eenigszins in ver-
houding staat tot het gebruik van vrouwelijke sieraden, voor-
al ten platte lande, terwijl de groote steden in H olland ook
verscheidene groote werkplaatsen van dien aard bezitten; se-
dert lang is het vak in Schoonhoven een hoofd-bestaan-
middel; — eindelijk mogen de branderyen, jenever-
stokeryen, gistmakerijen, d es t i 11 ee r d er ij e n en
likeurstokerijen, te zamen ééne groep vormende, niet wor-
den vergeten; de aanvoer der grondstoffen alleen, vooral van gerst
en rogge, houdt honderde schepen bezig en Schiedam is
het centrum van die beweging; met Delfshaven en Rot-
terdam bevat het verreweg het grootste aantal jeneversto-
keiijen. De likeurfabrieken van Amsterdam zijn het aanzien-
lijkst en leveren de gezochtste waar ; hoofdzakelijk wordt voor
het (helaas, hoogst belangryk) binnenlandsch verbruik ge-
werkt , maar het buitenland trekt ook veel gedestilleerd van
allerlei aard uit Nederland.
§ 60. Bij de beschrijving der provinciën zal nog uitvoe-
riger worden gewezen op menigen tak van nyverheid welke
van uitsluitend plaatselijk belang is : dan zullen ook enkele
bloeiende ambachten moeten worden genoemd,-maar reeds
hier is het de plaats om te vermelden, dat er nog een aan-
tal fabriekmatige bedrijven zijn, waarvan de bloote opsom-
ming, wil men een eenigszins volledig overzicht van onze
industrie hebben, niet mag ontbreken, zooals: de zeilmake-
ryen in de handelsprovinciën, de zeevaartkundige instrument-
makerijen, de orgel- en pianofabrieken, de rijtuigmakerijen,
de verfmolens, de meêstoven in Zeeland, Zuid-Holland
en Noordbrabant, benevens een aantal garancine-fabrie-
ken, de chemische fkbrieken van zeer onderscheiden aard,
de zeepziederijen, de olieslagerijen vooral aan de Zaan, de
zoutziederijen, belangrijk door de vischzouterij en drogerij,
de weder krachtig herlevende bierbrouweryen en de azynfa-
brieken, de koren- en pelmolens en 60 stoommeelfabrieken ,
de cichoreifabrieken hoofdzakelijk in Friesland, de hoe-
denfabrieken, de gasfabrieken, de was- en stearinekaarsen-
fabrieken, eindelyk de talrijke boek- en steendrukkerijen. Ter-