Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
74
werking breidt zich onderanderen allerwege uit, het toe-
nemend gebruik van sigaren vordert telkens meer handen,
en enkele plaatsen hebben zelfs in het artikel tabak eene ei-
genaardige industrie, zooals de snuiffabrieken te Eindhoven;
in Amsterdam, Kampen, en Utrecht zgn de meeste
sigaren- en tabaksfabrieken, en in 't geheele land telt men
wel 4000 werklieden ; — uitsluitend te Amsterdam behoort
de belangwekkende diamantslgperij te huis, zoo zelfs
dat het buitenland te vergeefs poogt mede te dingen; er leven
3000 meest Israëlitische arbeiders van; — niet zoo uitslui-
tend, maar toch hoofdzakelijk bloeit de sui kerr affin ade-
rg in die hoofdstad; wél dingt Rotterdam mede en ver-
rgzen telkens meer beetwortelsuikerfabrieken, maar
de riet suikerraffinaderij blijft het aanzienlijkst en is voor
Amsterdam tot nog toe een hoofdbron van welvaart; —
onze papierfabrieken trotseerden voorheen alle mededin-
ging: sedert goedkoopte op de voorgrond trad en duurzaam-
heid op den achtergrond week , is dat veranderd, maar even-
wel is de nijverheid in dit opzicht zeer belangrijk en geves-
tigd aan de Zaan, in Limburg, den zuidelijken en ooste-
lijken zoom der Veluwe en enkele andere oorden, alwaar
zij te zamen ruim 2500 werklieden bezig houden; speelkaar-
ten , behangselpapier en dergelijke artikelen worden meer en
meer hier te lande vervaardigd; — geheel anders is het met
de sch oe nenvervaardiging en de daarmede veeltijds in
verband staande leerlooierijen gesteld; deze industrie neemt
steeds in omvang en bloei toe, vreemde aanvoer wordt meer
en meer verdrongen, en de dorpen in en nabij de Lang-
straat vervullen de hoofdrol: alleen daar telt men 1700
schoen- en laarzenmakers; — de matten- en biez en vlech-
ter g voert ons weder naar een ander oord, want te G e n e m u i-
den en Blokzijl is haar hoofdkwartier gevestigd; de grond-
stof groeit in die streken en ruim 1300 lieden vinden een
bestaan in deze schijnbaar onbeduidende nijverheid ; — alleen
in Maastricht houdt ééne enkele werkplaats '2400 perso-
nen bezig met glas- en kristalvervaardiging en aar-
dewerkfabricatie; vormers, bakkers, slgpers, kleurders
verdeelen het werk onderling; ook elders in ons land bloei-
en vooral de flesschenfabrieken ; — de tapgtfabriek te
Deventer alleen zou reeds voldoende zijn om dezenngver-
heidstak hier te vermelden, zoo deugzaam en smaakvol is het
produkt, maar in verschillende vormen bloeit hg ook elders;