Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
61
De strijd, dieu de Nederlanders voortdurend tegen het
water voeren, heeft hen evenwel niet tot eene krijgshaftige
natie gevormd, al verdedigen zij met leeuwenmoed en yzeren
volharding land en vrijheden wanneer deze bedreigd worden
en al vervolgen zij met overleg en koenheid den oproerling
in de koloniën, want worden zij niet tot handelen geroepen,
dan ziet men onze landgenooten slechts schoorvoetend en uit
gehoorzaamheid aan de wetten de wapenen tot oefening aan-
grepen ; het is doorgaans alleen uit plichtbesef dat de Ne-
derlander in de gelederen van het staande leger treedt,
het is evenzeer uit plichtbesef dat hg als schuttter dienst doet,
en het is eene uitzondering als dit uit vrije keuze geschiedt.
De waardige Arndt schetste ons goed , toen hy zeide: de zee-
leeuw ligt daar rustig op zijn zandbank uitgestrekt, maar
terg hem niet, want eenmaal ontwaakt, toont hij een ge-
duchte vijand te zijn.
Een nationaal vermaak is evenwel de buksen- en boog-
schieterij; over het algemeen houdt de Nederlander an-
ders veel van passieve genoegens: vandaar het aantal ver-
eenigingen, waar men verhandelingen gaat hooren , — de
menigte middelmatige concerten, die elders onvermydelijk met
een dans zouden eindigen, — de kermisvermaken, die ge-
meenlgk bestaan in alles te zien en te hooren wat de spellen
en tenten opleveren, als zg niet in woeste brooddronkenheid
ontaarden; als liefhebber van een kaatspartijtje wordt hij
daardoor op handelend terrein overgebracht, maar het gebrek
aan kracht of vaardigheid ontwikkelende volksspelen en aan
lust om voetwandelingen te maken, springt iedereen in
't oog, die met zulke oefeningen is ingenomen.
^ 50. Na België is ons land het dicht st bevolkte rijk
van Europa; want er wonen volgens de uitkomsten der
laatste algemeene volkstelling op elke duizend hektaren 1150
personen of op iedere vierkante mijl 6310 *); sedert is die
bevolking van 3600000 inwoners nog toegenomen tot ongeveer
4000000, daar de vermeerdering jaarlijks op 1 pet. is te schatten.
Onder dat cijfer waren ongeveer 60000 personen die in vreemde
landen werden geboren, het aantal vrouwen overtrof dat der
mannen met 60000 , en men telde 590000 gehuwde paren. Te-
genover de herwaarts overgekomen buitenlanders staan de ver-
•) In België ruim 9000, in Frankrijk 3700, in Groot-Brittonje 5100, in Duitsch-
land 3800.