Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
38
Amsterdam, deze stad met Haarlem, Alkmaar met
Hoorn, en de laatste over Edam en Monnikendam met
het Groot Noord-Hollands oh Ka naai bij het Schouw.
Langs de trekvaart van Haarlem naar Leiden betre-
den wg de provincie Zuid-Holland, die bgna even rgk van
water doorsneden is als hare noordelgke zuster; in het zui-
den wordt zij door de breede Maas-armen doorsneden en
toch is daar een belangrgk kanaal gegraven, het Voornsch
Kanaal, dat dwars door het eiland Voorne, van deNie-
w e s 1 u i s tot H e 1V O e t s 1 u i s, de zeeschepen van de M a a s-
havens naar het diepe Haringvliet voert; het is nog
geen 2 uur lang, bezit eene breedte van 34 en eene diepte
van ruim 5 meter; als de Nieuwe Waterweg door den
Hoek van Holland eenmaal geheel aan de verwachting be-
antwoordt, zal dat kanaal zijn gewicht verliezen, reeds nu bezi-
gen de meeste bodems dit vaarwater, ofschoon de diepte op som-
mige plaatsen bg laag water nauwlijks 3 nieter bedraagt, zoodat
de groote zeevaarders er geea geregeld gebruik van kunnen
maken. — Een ander belangrijk kanaal loopt in het ooste-
lijk deel der provincie uit de Lek bij Vianen langs Meer-
kerk naar de Linge bij Arkel; dit gedeelte van de
Keulsche Vaart, waardoor de Rijnschepen langs Gor-
kum in de Merwede kunnen komen, heet het Zederik-
Kanaal en is ruim 3 uur lang, zonder het gedeelte dat tot
de rivier de Linge behoort mede te rekenen; — de Lin-
ge ontlast bij hoogen waterstand haar water door het Ka-
naal van Steenenhoek, bij Giessendam in de Mer-
wede uitmondend; — van gelgksoortigen aard is het Ka-
naal van Katwijk, uitsluitend als uitwatering van den
Ouden Rijn dienend en mede reeds bij die rivier ver-
meld; — een aantal vaarten verbinden alle steden en vele
dorpen: als de aanzienlijkste noemen wg de trekvaart van
Leiden langs den Leidschendam en Voorburg naar
Delft met een zijtak naar 's Gravenhage, — de trekvaart
van Delft over Schipluiden naar Maassluis met eene
oostelijke vertakking naar Vlaardingen, en de Sch ie of
trekvaart van Delft naar Overschie en verder naar Rot-
terdam, naar Delfshaven en naar Schiedam.
■ Zeeland is zoo doorsneden met breede en bevaarbare rivier-
armen , dat er weinig andere kanalen zgn dan het reeds vermelde
kanaal voor de groote scheepvaart van VI is singe n over Mid-
delburg naar Veere, en het belangrijke kanaal dat Zuid-